شنبه 24 آذر 1397    |    Friday, December 14, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استامينوفن/کافئين/بروفن (Acetaminophen/caffeine/ibuprofen)
اشکال دارویی
    325mg : کپسول
کاربرد دارو
درد متوسط تا شديد .
مصرف در حاملگی
A
نحوه مصرف
يک کپسول از راه خوراکي هر 6 ساعت يکبار تجويز شود .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی