دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
استامينوفن کدئين (Acetaminophen codeine)
نام های تجاری
Acet-codein , Atasol-Cetaphen with codein
اشکال دارویی
    500mg, 320mg, 310mg : قرص
کاربرد دارو
کنترل درد هاي متوسط تا شديد .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
تاثير بر روند احساس درد و پاسخ به درد با اتصال به گيرنده هاي Streospecific اوپيوئيدي ، Kappa در CNS . اعمال اثرات ضد درد با تغيير در آزادسازي واسطه هاي عصبي مختلف در اعصاب آوران حساس به تحريکات درد .متابوليسم کبدي کديين. نيمه عمر کديين 3-4 ساعت.
نحوه مصرف
بزرگسالان : ميزان دوز مصرفي بر اساس دوز استامينوفن مي باشد . مثبت شدن تست ادرار مصرف زياد کدئين بي ضرر است تعيين حداکثر دوز مصرفي مطابق با استامينوفن مي باشد .
کودکان : عدم استفاده در کودکان به علت عدم وجود شکل شربت قابل تجويز در بالاتر از 3 سال به ميزان 12-24 mg هر 4-3 ساعت ( بر حسب کدئين ) .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی