دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

Gardasil (Human Papillomavirus Vaccine)

واکسن گارداسيل يا همان silgard ، واکسني است که براي پيشگيري انواع مشخصي از HPV  خصوصا تيپ 6،11،16،18 کاربرد دارد.

گارداسيل در سال 2012 مورد تاييد  FDAقرار گرفت.

مطلب پيوست شامل کليات مرتبط با اين دارو است که توسط شرکت Merck تهيه شده است. فایل ضمیمه : دریافتنویسنده مقاله : کمپاني Merckمترجم : -
فرستنده : -تاریخ درج : 05/06/1393تعداد بازدید : 1894