جمعه 4 خرداد 1397    |    Friday, May 25, 2018
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
باکتريسيدالداروي ضد ميکروبي که مي تواند عفونت را در غياب مکانيسم هاي دفاع ميزبان ريشه کن کند، باکتري را مي کشد.
تاکي کينين هاگروهي شامل سه نوروپپتيداز قوي ماده P، نوروکينين A و نوروکينين B .
Atelectasisآتلکتازي؛ باز شدن ناکامل ريه ها در هنگام تولد در نوزادان يا روي هم خوابيدن بافت ريه بزرگسالان
Erythrocytosisاريتروسيتوز؛ افزايش کلي توده گلوبولهاي قرمز در اثر هرگونه اختلال سيستميک غير خونساز که برخلاف پلي سيتمي اوليه (پلي سيتمي ورا)، در پاسخ به يک محرک شناخته شده (پلي سيتمي ثانويه) رخ دهد.
Filarioideaفيلاريوئيده؛ راسته اي از نماتودهاي انگل
Glandغده؛ تجمع سلولهاي تخصص يافته براي ترشح يا دفع موادي که ارتباطي با نيازهاي معمول متابوليک اين سلولها ندارند.
Immunotherapyايمني درماني
Incubationانکوباسيون؛ دوره کومون؛ روي تخم خوابيدن؛ تامين يک محيط مصنوعي براي نوزاد خصوصاً نوزاد نارس
Intervenousبين وريدي؛ واقع شده در بين وريدها
Intussusceptionپرولاپس بخشي از روده به داخل مجراي يک بخش که بلافاصله در مجاورت آن قرار دارد.