چهارشنبه 29 اسفند 1397    |    Wednesday, March 20, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
پاراسمپاتوليتيکدارويي که اثرات تحريک عصب پاراسمپاتيک را کاهش مي دهد و معمولاً اين کار را از طريق بلوک گيرنده هاي موسکاريني بافت هاي عمل کننده اتونوم انجام مي دهد.
دوز نگهدارندهدوز تجويز معمولي مورد نياز جهت نگهداري سطح پلاسمايي هدف. که از حاصلضرب غلظت پلاسمايي دارو (Cp ) در کليرانس ( CL ) بدست مي آيد.
سيتي کولينمدولاتورهاي عملکرد سلولي از جمله اينترفرون ها، اينترلوکين ها و فاکتورهاي محرک رشد.
Arthroempyesisآرتروامپيزيس؛ وجود چرک در يک مفصل
Bunyavirusبونياويروس؛ هر يک از ويروس هاي خانواده بونياويريده
Contraindicationsموارد منع مصرف
EBVويروس اپشتين بار
Globosideگلوبوزيد؛ نوعي گليکواسفنگوليپيد حاوي قندهاي آمينه استيله و هگزوزهاي ساده که در جريان بيماري سندهوف در بافتها تجمع مي يابد.
Glomerulonephritisگلومرولونفرويت؛ نفريت همراه با التهاب قوسهاي مويرگي در گلومرولهاي کليوي
Haptoglobinهاپتوگلوبين؛ نوعي گليکوپروتئين پلاسمايي که از نظر تحرک در بخش آلفاي الکتروفورز قرار مي گيرد و بطور برگشت ناپذير به هموگلوبين آزاد متصل و منجر به حذف اين مجموعه توسط کبد مي گردد و از دفع ادراري هموگلوبين آزاد جلوگيري مي کند.