جمعه 25 آبان 1397    |    Thursday, November 15, 2018
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
ديابت شيرين نوع اولفرمي از هايپرگليسمي مزمن که به علت تخريب سلول هاي بتاي پانکراس ايجاد مي شود.
Antiurolithicضد سنگ ادراري
Cystitisالتهاب مثانه
Dextranدکستران؛ نوعي پليمر D-گلوکز با وزن مولکولي بالا که آنزيمهاي سطح سلول برخي از باکتريهاي توليد کننده اسيد لاکتيک آن را ايجاد مي کنند.
Fibrinuriaفيبرينوري؛ وجود فيبرين در ادرار
Fibroseايجاد بافت فيبري
Fructosuriaفروکتوزوري؛ وجود فروکتوز در ادرار
Glycotropicگليکوتروپيک؛ داراي تمايل به قند؛ آنتاگونيزه کننده آثار انسولين؛ ايجاد کننده هيپرگليسمي
GSSG (oxidized glutathione)گلوتاتيون اکسيد شده
HCM (hypertrophic cardiomyopathy)کارديوميوپاتي هيپرتروفيک