پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
سم شناسي شغليحوزه اي از سم شناسي که با اثرات سمي مواد شيميايي موجود در مراکز شغلي سروکار دارد و توسط سازمان سلامت و حفاظت شغلي ( OSHA ) در آمريکا تهيه شده است.
گنادوتروپين هادو هورمون هيپوفيز قدامي SH و FSH که توليد مثل را در زنان و مردان تنظيم مي کنند.
ATG (Antithymocyte globuline)گلوبولين آنتي تيموسيت
Ecotropicاکوتروپيک؛ منسوب به ويروسي که تنها سلولهاي گونه ميزبان اصلي را آلوده مي سازد و در آنها همانندسازي مي کند.
Enterobacterانتروباکتر؛ جنسي از باکتريهاي گرم منفي و بي هوازي اختياري ميله اي شکل از خانواده انتروباکترياسه که بصورت گسترده در طبيعت پخش مي شوند و در لوله گوارش انسان و حيوانات وجود دارند. اين باکتريها بطور شايع سبب عفونتهاي بيمارستاني مي شوند که از وسايل و اشخاص آلوده منشاء مي گيرند.
Glucanگلوکان؛ هرگونه پلي ساکاريدي که فقط از واحدهاي تکراري گلوکز ساخته شده است؛ نوعي هوموپليمر گلوکز
Glutamic acidاسيد گلوتاميک؛ نوعي اسيد آمينه دي بازيک غير ضروري که در اکثر پروتئين ها وجود دارد و ميانجي عصبي مهارکننده تحريک عصبي در دستگاه عصبي مرکزي است.
Glycoconjugateگليکوکنژوگه؛ هريک از مولکولهاي پيچيده حاوي پيوندهاي گليکوزيدي مانند گليکوليپيدها، گليکوپپتيدها، اوليگوساکاريدها يا گليکوزآمينوگليکانها
Immunoincompetentفاقد ايمني کارآمد
Kaliuresisکاليورز؛ دفع ادراري پتاسيم