چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
پروکينتيک ( Prokinetic )دارويي که باعث افزايش تحريک دستگاه گوارش مي شود.
ديابت شيرين نوع اولفرمي از هايپرگليسمي مزمن که به علت تخريب سلول هاي بتاي پانکراس ايجاد مي شود.
ديس منورهانقباضات دردناک رحمي در حين قاعدگي ناشي از رها شدن پروستاگلاندين ها.
سرکوبگر مغز استخوان ( Mylosuppressant )دارويي که ساخته شدن سلولهاي خوني بالغ مانند اريتروسيت، لوکوسيت و پلاکت را سرکوب مي کند.
Biokineticsبيوکينتيک؛ علم مطالعه حرکات موجود در ارگانيسم ها
Celiacسلياک؛ شکمي
Deoxyribonuclease (D Nase)داکسي ريبونوکلئاز؛ هرگونه آنزيم نوکلئاز که شکستن پيوند استرفسفات موجود در اسيدهاي داکسي ريبونوکئيک (DNA) را کاتاليز مي کند.
Duodenalدئودنال؛ مربوط به دوازدهه يا منشا گرفته از آن
Glimatosisگليماتوز؛ ايجاد گليومهاي منتشر
Goutنقرس