سه شنبه 26 تير 1397    |    Tuesday, July 17, 2018
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
NSAIDداروهاي ضد التهاب غير استروئيدي مانند آسپرين، ايبوپروفن، سلکوکسيب که از مهار کننده اي آنزيمسيکلواکسيژناز مي باشند.
آنتاگونيست اپيوئيددارويي که بعضي يا همه زيرگروه رسپتورهاي اپيوئيدي را بلوک و بعضي ديگر را تحريک مي کند.
ديابت شيرين نوع اولفرمي از هايپرگليسمي مزمن که به علت تخريب سلول هاي بتاي پانکراس ايجاد مي شود.
Catheraticمسهل، تخليه روده ها، ايجاد کننده تخليه عاطفي
Glycerylگليسريل؛ بنيان يک، دو يا سه ظرفيتي حاصل از جدا شدن هيدروژن از يک، دو يا سه گروه هيدروکسي مولکول گليسرول
Gravidaخانم باردار
Hematomyelitisهماتوميلي؛ خونريزي به داخل نخاع
Hemodynamicsهموديناميک؛ علم مطالعه حرکات خون و نيروهاي دخيل در آن
Hemoperfusionهموپرفيوژن؛ عبور دادن حجم وسيعي از خون از يک ماده جاذب واقع در خارج از بدن که به منظور زدودن مواد سمي انجام مي گيرد.
Hirsutismهيرسوتيسم؛ پرمويي غيرطبيعي بويژه در زنان