دوشنبه 28 اسفند 1396    |    Monday, March 19, 2018
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
استئومالاسيوضعيتي از معدني شدن غير طبيعي بالغين، ثانويه به کمبود تغذيه اي ويتامينD يا نقايص ژنتيکي در تشکيل يا عمل متابوليت هاي فعال ويتامين D .
ليگاند RANKيک فاکتور رشد مشتق شده از استئوبلاست ها که فعاليت استئوکلاست را تحريک نموده و تمايز پيش ساخت هاي استئوکلاست ها را افزايش مي دهند.
هموکروماتوزوضعيتي است که از افزايش مزمن آهن توتال بدن به علت نقص ارثي در جذب آهن و يا تزريق هاي مکرر خون جهت درمان بعضي از اختلالات خوني خاص ( نظير تالاسمي ماژور ) ناشي مي شود.
Alphavirusآلفاويروس؛ جنسي از ويروسهاي خانواده توگاويريده که باعث آنسفاليت يا بيماري تب دار همراه با بثورات جلدي يا درد مفاصل مي شود
Chilomastixکيلوماستيکس؛ جنسي از تک ياخته هاي انگل که در روده مهره داران وجود دارد.
Echovirusاکوويروس؛ نوعي انتروويروس جدا شده از انسان که به چندين سروتيپ تقسيم مي شود. بعضي از انواع اين ويروس با بيماريهاي انسان خصوصاً مننژيت آسپتيک ارتباط دارند.
Epiandrosteroneاپي آندروسترون؛ نوعي استروئيد آندروژني با فعاليت کمتر از آندروسترون که به ميزان اندک از ادرار انسانهاي طبيعي دفع مي شود.
Hetrogeneousهتروژنوس؛ ناهمگون؛ نامتجانس
Humectantمرطوب کننده؛ داروي رطوبت زا يا رقيق کننده
Hyperpneaهيپرپنه؛ افزايش غيرطبيعي عمق و تعداد تنفس