دوشنبه 1 مهر 1398    |    Monday, September 23, 2019
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
Antiemeticداروهايي که موجب کاهش ميزان تهوع و استفراغ مي شوند.
صرعحملات نامشخص از اختلال فعاليت مغز که از تخليه هاي الکتريکي غيرطبيعي نورون هاي مغزي ناشي مي گردد.
Albuminuriaآلبومينوري؛ وجود آلبومين سرم در ادرار
Autophagiaاتوفاژي؛ خود خواري، 1. تغذيه بدن با مصرف بافتهاي خود آن ، 2. خوردن گوشت خود
Ergocalciferolارگوکلسيفرول؛ ويتامين D2، نوعي استرول موجود در قارچها و برخي روغنهاي ماهي، يا ساخته شده از ارگوسترول که از نظر فعاليت و متابوليسم مشابه کله کلسيفرول است.
Exonucleaseاگزونوکلئاز؛ نوعي نوکلئاز که بطور اختصاصي هيدروليز پيوندهاي انتهايي زنجيره هاي داکسي ريبونوکلئوتيد يا ريبونوکلئوتيد را کاتاليز مي کند و باعث آزاد شدن مونونوکلئوتيدها مي شود.
Fumaraseفوماراز؛ آنزيمي که تبديل فومارات و مالات را به يکديگر کاتاليز مي کند.
Glucokineticگلوکوکينتيک؛ فعال کننده مسير متابوليسم قندها بمنظور حفظ ميزان قند بدن
Hepatocellularهپاتوسلولر؛ مربوط به سلولهاي کبد يا موثر بر آنها
Immunocompromisedتضعيف شده از نظر ايمني؛ دچار نقص ايمني