يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
اگر املای کلمه مورد نظرتان را بطور کامل به یاد نمی آورید ، پس از تایپ چند حرف از آن کلمه چند لحظه صبر کنید تا بطور خودکار کلماتی به شما پیشنهاد شود
واژه های دارویی -انتخاب بصورت تصادفی
عبارتتشریح
HDLليپوپروتئين با دانسيته بالا
سرکوبگر مغز استخوان ( Mylosuppressant )دارويي که ساخته شدن سلولهاي خوني بالغ مانند اريتروسيت، لوکوسيت و پلاکت را سرکوب مي کند.
ليگاند RANKيک فاکتور رشد مشتق شده از استئوبلاست ها که فعاليت استئوکلاست را تحريک نموده و تمايز پيش ساخت هاي استئوکلاست ها را افزايش مي دهند.
Autosplenectomyاتواسپلنکتومي؛ ناپديد شدن تقريباً کامل طحال در اثر فيبروز و چروکيده شدن پيشرونده
Chemohormonalکموهورمونال؛ مربوط به داروهايي که داراي فعاليت هورموني هستند.
Gastrostomyگاستروستومي؛ ايجاد يک منفذ مصنوعي به داخل معده با عمل جراحي
IHSS (idiopathic hypertrophic subaortic stenosis)تنگي اديوپاتيک هيپرتروفيک زير دريچه آئورت
iliotibialايليوتيبيال؛ مربوط به ايليوم و تيبيا يا گسترش يابنده در بين آنها
Impetigoزرد زخم؛ نوعي عفونت پوستي که معمولاً استافيلوکوکي است و با وزيکولهايي همراه است که پوستولر و پاره مي شوند و دلمه هايي را تشکيل مي دهند.
Infectiveعفونتزا