پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 4
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلفنتانيلAlfentanil Hcl-
جزئیاتفنتانيلFentanyl-
جزئیاترمي فنتانيل هيدروکلرايدRemifentanil hydrochloride-
جزئیاتسوفنتانيلSufentanil-