شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 3
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتهيدروکلروتيازيدHydrochlorothiazide-
جزئیاتلوزارتان/هيدروکلروتيازيدLosartan/hydrochlorothiazide-
جزئیاتتلميسارتان/هيدروکلروتيازيدTelmisartan/hydrochlorothiazide-