پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 2
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتتلميسارتانTelmisartan-
جزئیاتتلميسارتان/هيدروکلروتيازيدTelmisartan/hydrochlorothiazide-