پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397    |    Thursday, April 26, 2018

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 16
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآمينوAmino-
جزئیاتآمينو اسيد (اسيد آمينه)Amino acid-
جزئیاتآمينو اسيد/ ليپيد/ گلوکزAmino acid/glucose/lipid-
جزئیاتآمينو بنزوئيک اسيدAmino benzoic acid-
جزئیاتآمينو بنزوئيک اسيد پيAmino benzoic acid-p-
جزئیاتآمينو کاپروئيک اسيدAmino caproic acid-
جزئیاتآمينو گلوتتيمايدAminoglutethimide-
جزئیاتآمينوفيلينAminophylline-
جزئیاتکمپلت آمينو اکسComplete amino ex-
جزئیاتاکسترم آمينوExtreme amino-
جزئیاتپارا آمينو بنزوئيک اسيد ( پابا )Para amino benzoic acid (Paba)-
جزئیاتپارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا )Para amino benzoic acid-K ( Paba-K)-
جزئیاتپارا آمينو بنزوئيک اسيد پاديمات ( پاباپي )Para amino benzoic acid-P ( Paba-P)-
جزئیاتآيوم آمينو ساليسيلاتPas (ium amino salicylate)-
جزئیاتپتاسيم آمينو بنزوئيک اسيدPotassium aminobenzoic acid-
جزئیاتسديم آمينوسالسيلاتSodium aminosalicylate (pas )-