دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017

برای شروع جستجوی دارو حداقل یکی از موارد جستجو را وارد نمایید

نام دارو دسته بندي دارويي
کاربرد دارو عوارض جانبی


تعداد موارد یافت شده : 11
 نام داروDrug NameBrand
جزئیاتآلگلوکوزيداز آلفاAlglucosidase alfa-
جزئیاتآلفاAlpha-
جزئیاتفوليتروپين آلفاFollitropin alfa-
جزئیاتاينترفرون آلفا 2 آInterferon Alfa-2A-
جزئیاتاينترفرون آلفا 2 بInterferon Alfa-2B-
جزئیاتلوتروپين آلفاLutropin alfa-
جزئیاتپگ اينترفرون آلفا-2آPeginterferon alfa-2a-
جزئیاتپگ اينترفرون آلفا-2بPeginterferon alfa-2b-
جزئیاتپوراکتانت آلفاPoractant alfa-
جزئیاتتيروتروپين آلفاThyrotropin alfa-
جزئیاتاروفوليتروپين آلفاUrofollitropin alfa-