دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق01328---تامين اجتماعي70قرص - متيل فنيدات - 10mg1395/11/272,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01878---تامين اجتماعي70قرص - اکساندرولون - 2.5mg1395/11/2612,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00782---تامين اجتماعي70اينفوزيون - مانيتول - 20 %1395/11/23110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09596Epilimتامين اجتماعي90شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg/5ml 300ML1395/11/23480,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگستان)Aventis Pharma
سوابق08601---تامين اجتماعي90شربت - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 300mg/5ml 250ML1395/11/23270,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01338---تامين اجتماعي70آمپول - دسموپرسين استات - 4mcg/ml1395/11/23300,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01009---تامين اجتماعي70قرص - پيموزايد - 4mg S.tab1395/11/238,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01413---تامين اجتماعي70آمپول - بوپيواکائين - 0.5% 4ML(SPINAL)1395/11/2372,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01589---تامين اجتماعي70آمپول - متيلن بلو (بلودومتيلن) - 10mg/ml 10ML1395/11/20200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01951---تامين اجتماعي70ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1395/11/20170,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00948---تامين اجتماعي70آمپول - پاپاورين - 40mg/ml1395/11/2022,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01635---تامين اجتماعي70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1395/11/2049,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00670---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 50mg1395/11/185,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00991---تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين - 5% 10ml1395/11/1818,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00668---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ايندومتاسين - 100mg1395/11/185,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02243---تامين اجتماعي70قرص - استامينوفن کدئين - 320mg1395/11/181,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01742---تامين اجتماعي70قطره چشمي - تروپيکاميد - 1% 10ML1395/11/1827,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00297---تامين اجتماعي70قطره چشمي - سيپروفلوکساسين - 0.3 %1395/11/1815,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01267---تامين اجتماعي70قطره چشمي - تروپيکاميد - 0.5% 10ML1395/11/1825,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00992---تامين اجتماعي70قطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10ml1395/11/1812,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01147---تامين اجتماعي70قطره چشمي - سديم کلرايد - 5% 10ml1395/11/189,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00276---تامين اجتماعي70قرص - کلرفنيرامين - 4mg1395/11/18450
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00936---تامين اجتماعي70قرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1395/11/184,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01822---تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 25mg1395/11/18900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01933---تامين اجتماعي70قرص - لوزارتان پتاسيم - 50mg1395/11/181,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11872---تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 95mg1395/11/182,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11871---تامين اجتماعي70قرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 47.5mg1395/11/182,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01501---تامين اجتماعي70آمپول - اتوميدات - 2mg/ml 10ML1395/11/1875,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00554---تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1395/11/18900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00553---تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 1mg1395/11/18600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری