دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق08449Nexavarتامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1396/02/25950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Bayer Pharma
سوابق08448---تامين اجتماعي70قرص - سورافنيب - 200mg1396/02/25950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05419Ebeposideتامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1396/02/25180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اتريشتولید کننده : (اتريش)Ebewe
سوابق19309Etoposide mylanتامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1396/02/25180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق09435Lastetتامين اجتماعي90آمپول - اتوپوزايد - 20mg/ml 5ML1396/02/25180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : سبحان انکولوژي
سوابق01160---تامين اجتماعي70ويال - سوماتوستاتين - 0.25mg/2ml1396/02/20520,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02081---تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 2.25mg1396/02/1765,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00307---تامين اجتماعي70آمپول - کلماستين - 1mg/ml 2ML1396/02/1312,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق14664---تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 13 - 250U1396/01/195,800,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09212---تامين اجتماعي70شربت - فيژان - 120ml1396/01/1665,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09205---تامين اجتماعي70قرص - هسا اي - -1396/01/1640,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00093---تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 500IU1396/01/143,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00444---تامين اجتماعي70محلول خوراکي - دي هيدرو تاچيسترول - 0.25mg/ml1395/12/21950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08396---تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1395/12/17230,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01005---تامين اجتماعي70قرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1395/12/173,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16638Eligardتامين اجتماعي90سرنگ آماده - لوپرولايد استات - 7.5mg1395/12/101,600,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايالات متحده آمريکاتولید کننده : Tolmar Pharmaceuticals
سوابق21545Erlotecتامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1395/12/10450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق14888Tarcevaتامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1395/12/10450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق21546Erlotecتامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1395/12/10540,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق06155Tarcevaتامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1395/12/10540,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق00262---تامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1395/12/1055,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03630Leukeranتامين اجتماعي90قرص - کلرامبوسيل - 2mg1395/12/1055,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق03367Alkeranتامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1395/12/1055,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق12603Cisplatin Mylanتامين اجتماعي90ويال - سيس پلاتين - 50mg1395/12/10320,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق17437Leupromerتامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 7.5mg1395/12/101,600,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق17415Lorelin Depotتامين اجتماعي90آمپول - لوپرورلين - 3.75mg1395/12/10825,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :کره جنوبيتولید کننده : DONGKOOK Pharm
سوابق09506---تامين اجتماعي90سرنگ آماده - گوسرلين استات - 3.6mg1395/12/101,600,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07969---تامين اجتماعي90سرنگ آماده - گوسرلين استات - 10.8mg1395/12/100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07970Zoladex Laتامين اجتماعي70سرنگ آماده - گوسرلين استات - 10.8mg1395/12/104,800,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق01161---تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 4u1395/12/03350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری