دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق14652Gemcitabine Intasتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : INTAS
سوابق21218Gemitaتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق19658Gemkoتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق18862Gemnilتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : F.Hoffmann-La Roche
سوابق17372Gemtazتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Sun Pharmaceutcal
سوابق02942Gemzarتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايالات متحده آمريکاتولید کننده : (آمريکا)Lilly
سوابق19557Ribozarتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 1gr1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :پرتغالتولید کننده : Hikma
سوابق18861Gemnilتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق17373Gemtazتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Sun Pharmaceutcal
سوابق02943Gemzarتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايالات متحده آمريکاتولید کننده : (آمريکا)Lilly
سوابق19558Ribozarتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :پرتغالتولید کننده : Hikma
سوابق20229Chemogemتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق20909Elcitabineتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -----
سوابق12258Gemcitabine Actavisتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايسلندتولید کننده : (ايسلند-Sindan ( Actavis
سوابق20690Gemcitabine Azevedosتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :پرتغالتولید کننده : (پرتغال)Azevedos
سوابق18667Gemcitabin Ebeweتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اتريشتولید کننده : (اتريش)Ebewe
سوابق14481Gemcitabine Hospiraتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Hospira
سوابق14651Gemcitabine Intasتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : INTAS
سوابق09917Asacol تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 800mg1396/02/256,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : Tillots ( Haupt Pharma Wulfing Pharma )
سوابق04101Asacol تامين اجتماعي90انما - مسالامين ( مزالازين ) - 4g/100ml1396/02/25275,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : Tillotts Pharma
سوابق11655---تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1396/02/2550,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10627Pentasa تامين اجتماعي90شياف مقعدي - مسالامين ( مزالازين ) - 1000mg1396/02/2550,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Ferring
سوابق07804---تامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1396/02/252,200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07805Sutentتامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 50mg1396/02/252,200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق09752Sutentتامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 25mg1396/02/251,100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق15891---تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 9 کمپلکس - 600Iu1396/02/254,200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09987Sutentتامين اجتماعي90کپسول - سانيتينيب مالئات - 12.5mg1396/02/25550,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق19399Bleocelتامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1396/02/25700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق18025BLEO-CELتامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1396/02/25700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق17853---تامين اجتماعي100قرص - دفريپرون - 500mg EC1396/02/255,750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری