دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00380---تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1396/04/1010,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02493---تامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1396/03/2950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12031Oslodaتامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1396/03/2950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : اسوه
سوابق03379Xelodaتامين اجتماعي90قرص - کاپسيتابين - 500mg1396/03/2950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : F.Hoffmann-La Roche
سوابق16068---تامين اجتماعي70قلم - فوليتروپين آلفا - 900Iu1396/03/294,950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16180---تامين اجتماعي70قلم - فوليتروپين آلفا - 450Iu1396/03/292,475,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03950---تامين اجتماعي70آمپول - فوليتروپين آلفا - 150IU1396/03/29825,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16181Gonal-fتامين اجتماعي70آمپول - فوليتروپين آلفا - 75IU1396/03/291,650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايتالياتولید کننده : (ايتاليا)Merck Serono
سوابق16179---تامين اجتماعي70قلم - فوليتروپين آلفا - 300IU1396/03/291,650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق18973Pegagenتامين اجتماعي90آمپول - پگ فيلگراستيم - 6mg/0.6ml1396/03/295,190,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق18972---تامين اجتماعي90آمپول - پگ فيلگراستيم - 6mg/0.6ml1396/03/295,190,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00215---تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 50mg1396/03/29390,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق14185Carboplatin Actavisتامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1396/03/29650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق14451Carboplatin Intasتامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1396/03/29650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : INTAS
سوابق14536Carboplatin Mylanتامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 150mg1396/03/29650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق06814Cosmegenتامين اجتماعي90ويال - داکتينومايسين - 0.5mg1396/03/293,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق01943---تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - ايزوفلوران - 100ml1396/03/06500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02682---تامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1396/02/2610,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق20373Aryosevenتامين اجتماعي100ويال - فاکتور 7 - 1.2mg1396/02/2610,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق06384Vfendتامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 200mg1396/02/25430,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق09603Vfendتامين اجتماعي90قرص - وريکونازول - 500mg1396/02/25125,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق06385Vfendتامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1396/02/251,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق02759Cymeveneتامين اجتماعي90ويال - گان سيکلووير - 500mg1396/02/25720,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : F.Hoffmann-La Roche
سوابق04001Renagelتامين اجتماعي90قرص - سولامر - 800mg1396/02/2516,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرلندتولید کننده : (ايرلند)Genzyme
سوابق14481Gemcitabine Hospiraتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Hospira
سوابق14651Gemcitabine Intasتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : INTAS
سوابق21219Gemitaتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق19657Gemkoتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ----
سوابق18861Gemnilتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق17373Gemtazتامين اجتماعي90اينفوزيون - جمسيتابين - 200mg1396/02/25325,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Sun Pharmaceutcal