دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق06332Madoparتامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1396/06/078,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : F.Hoffmann-La Roche
سوابق00577---تامين اجتماعي70لوسيون - گاما بنزن هگزاکلرايد (ليندان ) - 1 %1396/06/0649,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00993---تامين اجتماعي70کپسول - فني توئين - 100mg1396/06/061,700
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04577---تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg EC1396/06/056,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01871---تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 500mg SR1396/06/056,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00903---تامين اجتماعي70قرص - نيفديپين - 10mg FC1396/06/04800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00850---تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکونازول - 2 %1396/06/0423,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06743---تامين اجتماعي70قرص - کوتياپين - 25mg1396/06/041,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق13267---تامين اجتماعي70آمپول - کتورولاک - 30mg/ml1396/06/0418,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00935---تامين اجتماعي70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1396/06/04800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02182---تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1396/05/31220,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02183---تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1396/05/31310,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02184---تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1396/05/31750,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09939---تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 50ML1396/05/28590,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09940---تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 50ML1396/05/28670,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02114---تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1396/05/153,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01420---تامين اجتماعي70قرص - کاربامازپين - 400mg1396/05/154,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق66669---تامين اجتماعي70- - حق فني - Certain patients1396/05/119,520
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01748---تامين اجتماعي70قطره چشمي - کرومولين سديم - 2% 5ml1396/05/1016,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00070---تامين اجتماعي70قرص - آملوديپين بسيلات - 5mg1396/05/09600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00652---تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي زين - 25mg1396/05/01550
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00720---تامين اجتماعي70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1396/05/0117,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05927---تامين اجتماعي70قرص - کوتياپين - 100mg1396/04/264,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16503---تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 320/9mcg1396/04/24480,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16506---تامين اجتماعي70محلول استنشاقي - بودزونايد/فورموترول - 160/4.5mcg1396/04/24240,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00976---تامين اجتماعي70قرص - فنازوپريدين - 100mg FC1396/04/242,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02406---تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 70mg1396/04/114,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01606---تامين اجتماعي70قرص - ناپروکسن - 500mg EC1396/04/112,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00535---تامين اجتماعي70قرص - فيناسترايد - 5mg1396/04/104,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00380---تامين اجتماعي70کپسول - دانازول - 200mg1396/04/1010,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری