دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق06242---تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 50mcg1396/08/03416,667
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06243---تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 80mcg1396/08/03666,667
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06244---تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1396/08/03833,333
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06245---تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 120mcg1396/08/031,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11607---تامين اجتماعي100قرص - ميکوفنوليک اسيد - 360mg DR1396/07/1729,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01210---تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg S.tab1396/07/170
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق22540Cinnoparتامين اجتماعي90آمپول - تريپاراتايد - 750mcg/3ml1396/07/170
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق06027---تامين اجتماعي90آمپول - تريپاراتايد - 750mcg/3ml1396/07/170
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00388---تامين اجتماعي70قرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mg1396/07/15750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02231---تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg1396/07/15650
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق66670---تامين اجتماعي70- - حق فني - Night shifts and holidays1396/07/010
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01950---تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 240mg/ml 100ML1396/06/28380,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06910---تامين اجتماعي70ويال - آلبومين انساني - 20% 50ml (Biotest)1396/06/261,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00027---تامين اجتماعي70ويال - آلبومين انساني - 20% 50ml1396/06/261,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02060---تامين اجتماعي70ويال - آيوهگزول - 300mg/ml 100ML1396/06/25900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01203---تامين اجتماعي70قرص - تترابنازين - 25mg S.tab1396/06/2234,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00664---تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 10mg1396/06/21400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02751---تامين اجتماعي70قرص - الانزاپين - 2.5mg1396/06/19600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01591---تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 5mg/ml 3ML1396/06/1922,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00821---تامين اجتماعي70قرص - متي مازول - 5mg1396/06/14500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01275---تامين اجتماعي70قرص - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 200mg EC1396/06/132,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01219---تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1396/06/1390,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01218---تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1396/06/13120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02424---تامين اجتماعي70قطره چشمي - سيکلوسپورين - 2%1396/06/120
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00449---تامين اجتماعي70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 3ML1396/06/120
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02506---تامين اجتماعي70آمپول - ديمرکاپرول - 100mg/ml 2ML1396/06/120
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01424---تامين اجتماعي70قرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mg1396/06/071,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01309---تامين اجتماعي70قرص - وارفارين سديم - 5mg S.tab1396/06/071,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01110---تامين اجتماعي70پماد چشمي - سديم کلرايد - 5 %1396/06/079,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00745---تامين اجتماعي70قرص - لوودوپا بي - 125mg1396/06/078,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری