دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق20567Valgan®تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1396/08/16200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Cipla
سوابق06252Cancidasتامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 50mg1396/08/163,350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق00532---تامين اجتماعي98ويال - فيبرينوژن - 1g1396/08/1615,400,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06758---تامين اجتماعي90ويال - کسپوفونژين استات - 70mg1396/08/164,690,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق15691---تامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1396/08/165,700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق15692Erbituxتامين اجتماعي90ويال - ستوکسيماب - 5mg/ml 20ML1396/08/165,700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق12292---تامين اجتماعي100ويال - آلگلوکوزيداز آلفا - 50mg1396/08/1625,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12293Myozymeتامين اجتماعي100ويال - آلگلوکوزيداز آلفا - 50mg1396/08/1625,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق05883---تامين اجتماعي70ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1396/08/161,400,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05881Zometaتامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1396/08/161,400,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Novartis
سوابق06488Vinblastine Gedeon Richterتامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1396/08/16440,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Gedeon Richter
سوابق19659Vinkoتامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1396/08/16440,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق13245---تامين اجتماعي70ويال - بنداموستين - 100mg/vail1396/08/166,950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02477Cystagonتامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1396/08/16137,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق01284---تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1396/08/16180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق22178Cellcristineتامين اجتماعي90آمپول - وينکريستين سولفات - 1mg1396/08/16180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق19954Karma Kinasتامين اجتماعي70ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1396/08/16940,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق15847Streptaseتامين اجتماعي70ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1396/08/16940,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)CSL Behring
سوابق12274Tasignaتامين اجتماعي70کپسول - نيلوتينيب - 200mg1396/08/16450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Bendalis Wasserburger
سوابق00195---تامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1396/08/166,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05578Zavitrolتامين اجتماعي90کپسول - کلستريول - 0.25mcg1396/08/166,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : زهراوي
سوابق00368---تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1396/08/16110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02957Endoxanتامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 200mg1396/08/16110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Baxter
سوابق00370---تامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1396/08/16238,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02956Endoxanتامين اجتماعي90ويال - سيکلوفسفامايد (سيکلوفسفاميد) - 500mg1396/08/16238,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Baxter
سوابق03544Ribabiovirتامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1396/08/168,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : باختر بيوشيمي
سوابق03127Ribacipتامين اجتماعي90کپسول - ريباويرين - 200mg1396/08/168,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق01217---تامين اجتماعي95قرص - تيوگوانين - 40mg1396/08/16320,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01489---تامين اجتماعي70آمپول - اپي نفرين - 1mg/ml (As Asid tartrate)1396/08/0715,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06246---تامين اجتماعي90ويال - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 150mcg1396/08/031,250,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری