دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00334---تامين اجتماعي70قرص - کلوزاپين - 100mg1394/09/182,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00669---تامين اجتماعي70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1394/09/18620
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00823---تامين اجتماعي70قرص - متوکاربامول - 500mg1394/09/181,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01076---تامين اجتماعي70شربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60ML1394/09/1813,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00973---تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 4mg1394/09/18450
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00972---تامين اجتماعي70قرص - پرفنازين - 2mg1394/09/18380
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01015---تامين اجتماعي70محلول خوراکي - پيراستام - 33.33 %1394/09/1870,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00329---تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 250mg1394/09/181,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00331---تامين اجتماعي70کپسول - کلوگزاسيلين - 500mg1394/09/182,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00223---تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 250mg1394/09/1816,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00224---تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 500mg1394/09/1820,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00222---تامين اجتماعي70ويال - سفازولين - 1g1394/09/1825,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00982---تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1394/09/18450
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00674---تامين اجتماعي90ويال - انسولين رگولار - 100IU/ml 10ML1394/09/18140,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00979---تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1394/09/18650
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00980---تامين اجتماعي70قرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1394/09/18300
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00824---تامين اجتماعي90قرص - متوترکسات - 2.5mg1394/09/162,250
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00472---تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 50mg1394/09/16445,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05845---تامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 20mg1394/09/167,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01165---تامين اجتماعي90اينفوزيون - ليپيد محلول تزريقي - 10%1394/09/16250,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00384---تامين اجتماعي90ويال - دانوروبيسين - 20mg1394/09/16360,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00544---تامين اجتماعي90آمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5ml1394/09/16190,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02395---تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02623Anzataxتامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :استرالياتولید کننده : (استراليا)Hospira
سوابق04100Ebetaxelتامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اتريشتولید کننده : (اتريش)Ebewe
سوابق05496---تامين اجتماعي70کرم واژينال - لکورکس - 50g1394/09/0875,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03005---تامين اجتماعي70قرص واژينال - استراديول اس آر - 25mcg1394/09/0318,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00685---تامين اجتماعي64آمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 8millionU/ml1394/08/301,344,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01653---تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1394/08/2775,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09942---تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 370mg/ml 100ML1394/08/271,160,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری