يکشنبه 31 شهريور 1398    |    Sunday, September 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00648---تامين اجتماعي90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1394/11/245,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00986---تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1394/11/11540,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60410---تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - Combined1394/11/031,333
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00099---تامين اجتماعي100ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1394/10/2712,300,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01241---تامين اجتماعي70قرص - ترانيل سيپرومين سولفات - 10mg1394/10/278,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00662---تامين اجتماعي90آمپول - ايفوسفامايد - 1gr1394/10/271,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00634---تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 50mg1394/10/272,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06323---تامين اجتماعي70ويال - پراليدوکسيم کلرايد - 200mg/10ml1394/10/27220,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01166---تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1394/10/23150,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00382---تامين اجتماعي70ويال - دانترولن سديم - 20mg1394/10/223,800,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00708---تامين اجتماعي70اسپري دهاني - ايپراتروپيوم برومايد ( آتروونت ) - 20mcg/dose1394/10/16100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05760---تامين اجتماعي70کپسول - فورموترول فوماروئات - 12mcg1394/10/1614,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00998---تامين اجتماعي70قرص جوشان - پتاسيم فسفات - 500mg1394/10/1414,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01427---تامين اجتماعي70پودر - شارکول - 50g1394/10/12530,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00597---تامين اجتماعي70ويال - گلوکاگون - 1mg/ml1394/10/12380,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06893---تامين اجتماعي70آمپول - هتا استارچ - 500ml (6%)1394/10/12340,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00916---تامين اجتماعي70ويال - نيتروپروسايد سديم ( لوارترنول ) - 50mg1394/10/06350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17753---تامين اجتماعي90ويال - دوستاکسل - 160mg/16ml1394/10/068,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق19469Fomotizoxتامين اجتماعي70اسپري دهاني - فورموترول فوماروئات - 12mcg1394/10/06120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق00383---تامين اجتماعي70قرص - داپسون - 100mg Double S1394/09/284,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00984---تامين اجتماعي70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/09/2835,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00205---تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 25mg1394/09/18380
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00206---تامين اجتماعي70قرص - کاپتوپريل - 50mg1394/09/18520
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00025---تامين اجتماعي70قرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mg1394/09/18550
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00792---تامين اجتماعي70قرص - مدروکسي پروژسترون استات - 5mg1394/09/18440
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00723---تامين اجتماعي70ويال - کتامين - 500mg/ml 10ML1394/09/18100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10392---تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 5mg1394/09/181,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05519---تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 10mg1394/09/181,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05521---تامين اجتماعي90قرص - آري پيپرازول - 15mg1394/09/181,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00673---تامين اجتماعي90ويال - انسولين ان پي اچ ( انسولين ايزوفان ) - 100IU/ml 10ML1394/09/18140,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری