دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق66664---تامين اجتماعي70- - ست تالاسمی - -1396/08/22380,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08171Enbrelتامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 50mg1396/08/173,281,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق08170---تامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 50mg1396/08/173,281,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق21559Altebrelتامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 25mg1396/08/173,281,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق04007Enbrelتامين اجتماعي90ويال - اتانرسپت - 25mg1396/08/171,640,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Wyeth
سوابق13497---تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - Boxi1396/08/171,920
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00202---تامين اجتماعي70پماد موضعي - کالاندولا - 15mg1396/08/1748,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00611---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - گريپ واتر - 120ml1396/08/1753,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01322---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - هايپيران - 30ml1396/08/1734,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06228---تامين اجتماعي70قرص - بولدولاکس - -1396/08/171,233
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10653---تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم موسيلوئيد - 7g dineh1396/08/173,700
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07582---تامين اجتماعي70قرص - بيکالوتاميد - 150mg1396/08/1742,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01836---تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1396/08/17230,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01320---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - کارمينت - 30ml1396/08/1740,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16165Humiraتامين اجتماعي90ويال - آداليموماب - 40mg1396/08/176,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق01842---تامين اجتماعي70قرص - آلندرونات - 10mg1396/08/17750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01193---تامين اجتماعي70قرص - تاموکسيفن سيترات - 10mg1396/08/171,300
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00879---تامين اجتماعي70ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 120mg/ml 50ML 5%1396/08/168,700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01834---تامين اجتماعي70قرص - دفريپرون - 500mg1396/08/165,750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00289---تامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1396/08/167,700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04615Sandimmun Neoralتامين اجتماعي90محلول خوراکي - سيکلوسپورين - 100mg/ml1396/08/167,700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Novartis
سوابق00019---تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1396/08/1618,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01877---تامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1396/08/16600,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10408Primacoreتامين اجتماعي90ويال - ميلرينون - 1mg/ml 10ML1396/08/16600,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : Sanofi - Synthelabo
سوابق01737---تامين اجتماعي100آمپول - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 1000U1396/08/1637,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04022---تامين اجتماعي91قرص - سيروليموس - 1mg1396/08/16110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق19230Siroplantتامين اجتماعي100قرص - سيروليموس - 1mg1396/08/16110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق09563---تامين اجتماعي100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1396/08/1618,300,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04767Valcyteتامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1396/08/16200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : F.Hoffmann-La Roche
سوابق20567Valgan®تامين اجتماعي90قرص - وال گانسيکلووير - 450mg1396/08/16200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Cipla