دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق11397---تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 25mg/ml 1ML1395/01/2812,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11614---تامين اجتماعي70قرص - والپروات سمي سديم - 250mg1395/01/282,750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02746---تامين اجتماعي90قرص - الانزاپين - 15mg1395/01/281,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06938---تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1395/01/2840,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02772Zavedosتامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 10mg/vial1395/01/282,300,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :بلژيکتولید کننده : (بلژيک)Pfizer
سوابق02771Zavedosتامين اجتماعي90ويال - ايداروبيسين - 5mg/vial1395/01/281,150,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :بلژيکتولید کننده : (بلژيک)Pfizer
سوابق04840---تامين اجتماعي90قرص - ايماتينيب مسيلات - 100mg1395/01/2575,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06425---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 250ml1395/01/1625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02125---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.45% (half salin)1395/01/1635,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02124---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.45% (half salin)1395/01/1631,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02040---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 250ml Dex5% Na0.9%1395/01/1625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06423---تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 250ml1395/01/1622,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00396---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 500ml1395/01/0931,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01107---تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 500ml1395/01/0935,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01106---تامين اجتماعي70سرم - رينگر لاکتات - 1000ml1395/01/0941,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00411---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 10% 500ml1395/01/0935,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00410---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 10% 1000ml1395/01/0942,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01142---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml for Irrigation1395/01/0935,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01145---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml for Irrigation1395/01/0931,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01631---تامين اجتماعي70شامپو - پرمترين - 1% 100ml1394/12/220
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00508---تامين اجتماعي70قرص - اتامبوتول - 400mg1394/12/191,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02844---تامين اجتماعي70اسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/dose1394/12/1970,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02481---تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1394/12/1944,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00453---تامين اجتماعي70آمپول - ديفن هيدرامين - 50mg/ml1394/12/1920,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03329Desferalتامين اجتماعي96ويال - دفروکسامين مسيلات - 500mg1394/12/19125,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Novartis
سوابق23698---تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 200U1394/12/199,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09941---تامين اجتماعي70آمپول - آيوپاميدول - 300mg/ml 100ML1394/12/191,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02088---تامين اجتماعي90آمپول - ايرينوتيکان - 20mg/ml 5ML1394/12/051,706,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00754---تامين اجتماعي70محلول تزريقي - ليدوکائين دکستروز - 5%+7.5%1394/11/2722,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06369---تامين اجتماعي97آمپول - سديم فنيل بوتيرات - 2g/10ml1394/11/24557,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری