دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق04757---تامين اجتماعي70آمپول - يوديکسانول - 270mg/ml 50ML1395/04/29480,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05418Ebetrexتامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 50mg/ml1395/04/26280,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اتريشتولید کننده : (اتريش)Ebewe
سوابق14221Cortenemaتامين اجتماعي90انما - هيدروکورتيزون - 100mg/60ml1395/04/26430,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق04362Estracytتامين اجتماعي90کپسول - استراموستين سديم فسفات - 140mg1395/04/0934,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :بلژيکتولید کننده : (بلژيک)Pfizer
سوابق04254---تامين اجتماعي90آمپول - بواکتانت - 50mg/1.2ml1395/04/098,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق19310Irinotecan intasتامين اجتماعي90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 100mg 5ML1395/04/091,100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : INTAS
سوابق03552Purinetoneتامين اجتماعي90قرص - مرکاپتوپورين - 50mg1395/04/0914,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق09694Exjadeتامين اجتماعي91قرص - دفراسيروکس - 125mg1395/04/0955,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Novartis
سوابق00684Rebifتامين اجتماعي60آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 44mcg/0.5ml1395/04/091,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Merck Serono
سوابق08066---تامين اجتماعي90قرص - سيناکالکت - 30mg1395/04/0960,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق23213---تامين اجتماعي90سرنگ آماده - متوترکسات - 15mg/1.5ml1395/04/09675,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق23214---تامين اجتماعي90سرنگ آماده - متوترکسات - 20mg/2ml1395/04/09700,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07472Integrilinتامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 2mg/ml1395/04/091,050,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايتالياتولید کننده : Schering Plough ( Patheon )
سوابق07471Integrilinتامين اجتماعي90آمپول - اپتيفيباتايد ( اينتگريلين ) - 750mcg/ml1395/04/093,250,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايتالياتولید کننده : Schering Plough ( Patheon )
سوابق13536---تامين اجتماعي100آمپول - ايمي گلوسراز - 400U1395/04/0919,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07088---تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1395/04/0915,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05180Natulanتامين اجتماعي90کپسول - پروکاربازين - 50mg1395/04/09170,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايتالياتولید کننده : Sigma Tau
سوابق20050---تامين اجتماعي70قرص - اوروليموس - 0.75mg1395/04/0990,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08501---تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1395/04/099,750,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق21266---تامين اجتماعي90ويال - براکتانت - 27mg/ml 5ML1395/04/095,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09576---تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1395/04/094,950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05843---تامين اجتماعي90ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 2.5g/50ml1395/04/093,625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق13830---تامين اجتماعي90ويال - کربوپلاتين - 450mg1395/04/091,750,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03784Igvenaتامين اجتماعي90ويال - ايمونه گلوبولين وريدي - 50mg/ml 200ML 5%1395/04/091,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ----
سوابق11759---تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1395/03/2958,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08777---تامين اجتماعي70محلول تزريقي - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 20mcg1395/03/01578,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق21460---تامين اجتماعي90اينفوزيون - ايرينوتيکان - 300mg 15ML1395/02/144,200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00021---تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 200mg1395/01/285,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12401---تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 800mg1395/01/286,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00023---تامين اجتماعي70قرص - آسيکلووير - 400mg1395/01/286,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری