دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق01336---تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 1g1395/06/0125,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00229---تامين اجتماعي70ويال - سفوتاکسيم - 500mg1395/06/0120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00888---تامين اجتماعي70قطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10ml1395/06/0115,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02091---تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1395/06/0120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01101---تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1395/06/012,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01103---تامين اجتماعي70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1395/06/013,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00968---تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين 6.3.3 - -1395/06/0118,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00958---تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين ال آ - 1/200/000u1395/06/0118,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02661---تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1395/05/31143
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60710---تامين اجتماعي70بالک - بيسموت سابنيترات - -1395/05/312,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60080---تامين اجتماعي70بالک - گليسرين فنيکه - -1395/05/312,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60090---تامين اجتماعي70بالک - آب اکسيژنه (هيدروژن پروکسايد ) - 12vol1395/05/31144
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60740---تامين اجتماعي70بالک - آب مقطر - -1395/05/3122
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09572---تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1395/05/23350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05283---تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1395/05/2313,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17153Adricinتامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1395/05/23165,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :کره جنوبيتولید کننده : Korea United Pharm
سوابق19660Doxotilتامين اجتماعي90آمپول - دوگسوروبيسين - 10mg/5ml1395/05/23165,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :يونانتولید کننده : Genepharm S.A
سوابق19661Doxotilتامين اجتماعي90آمپول - دوگسوروبيسين - 50mg/25 ml1395/05/23580,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :يونانتولید کننده : Genepharm S.A
سوابق03626Methylprednisolone Mylanتامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1395/05/23160,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق13524---تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1395/05/2014,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00781---تامين اجتماعي70اينفوزيون - مانيتول - 10 %1395/05/2060,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09807---تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1395/05/201,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09808---تامين اجتماعي70ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1395/05/161,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17791---تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1395/05/162,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06939---تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1395/05/1327,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60200---تامين اجتماعي70پماد موضعي - بتامتازون - Combined1395/05/121,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60190---تامين اجتماعي70لوسيون - بتامتازون - Combined1395/05/12900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60290---تامين اجتماعي70پماد موضعي - فلوسينولون استونايد - Combined1395/05/121,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00012---تامين اجتماعي70آمپول - استازولاميد - 500mg/vial1395/05/12275,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11514---تامين اجتماعي70محلول خوراکي - ال کارنيتين - 100mg/ml 5ML1395/05/1016,350
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری