دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00448---تامين اجتماعي70قرص - ديمن هيدرينات - 50mg1395/07/06400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01067---تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 10mg1395/07/06400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07066---تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 20mg1395/07/06450
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01173---تامين اجتماعي70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1395/07/0616,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01093---تامين اجتماعي70قرص - رانيتيدين - 150mg1395/07/06800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04905---تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 2mg1395/07/061,550
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00447---تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 60mg1395/07/061,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04903---تامين اجتماعي90قرص - رپاگلينايد - 0.5mg1395/07/061,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00162---تامين اجتماعي70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1395/07/064,140
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01514---تامين اجتماعي70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1395/07/0412,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05442---تامين اجتماعي70قرص - گلي کلازيد - 30mg1395/07/042,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17567Convulexتامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1395/07/03240,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اتريشتولید کننده : (اتريش)Gerot
سوابق00945---تامين اجتماعي70کپسول - پانکراتين - 25000 Fort1395/07/0313,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02262---تامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1395/06/20120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02903Fragminتامين اجتماعي70آمپول - دالتپارين سديم - 2500U/0.2ml1395/06/20120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :بلژيکتولید کننده : (بلژيک)Pfizer
سوابق01749---تامين اجتماعي70اسپري بيني - کرومولين سديم - 2% 13ml1395/06/1070,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00817---تامين اجتماعي70قرص - متفورمين - 500mg FC1395/06/01900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01183---تامين اجتماعي70قرص - سولفاسالازين - 500mg1395/06/012,250
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60240---تامين اجتماعي70کرم موضعي - کلوتريمازول - Combined1395/06/011,333
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00326---تامين اجتماعي70کرم موضعي - کلوتريمازول - 1 %1395/06/0120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01825---تامين اجتماعي70قرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mg1395/06/013,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00132---تامين اجتماعي70محلول شستشوي چشمي - نمک متعادل شده - 500ml1395/06/0123,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00959---تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پتاسيم - 1000/000u1395/06/0118,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01314---تامين اجتماعي70کپسول - زيدوودين - 100mg1395/06/013,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01775---تامين اجتماعي70قرص - زيدوودين - 300mg1395/06/019,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60330---تامين اجتماعي70ژل موضعي - ليدوکائين - Combined1395/06/01900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00756---تامين اجتماعي70ژل موضعي - ليدوکائين - 2 %1395/06/0113,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00961---تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 400/000u/vial1395/06/0116,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00962---تامين اجتماعي70ويال - پني سيلين جي پروکائين - 800/000u/vial1395/06/0117,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00887---تامين اجتماعي70قطره چشمي - نفازولين - 0.1% 10ml1395/06/0115,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری