دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00531---تامين اجتماعي70قرص - فروس سولفات - 50mg1395/07/12350
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01318---تامين اجتماعي70کپسول - زينک سولفات - 220mg1395/07/12872
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11362Zavescaتامين اجتماعي98کپسول - ميگلوستات - 100mg1395/07/071,650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق11000Methotrexate Mylanتامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 2.5mg/ml 2ML1395/07/0761,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق01472---تامين اجتماعي70قرص - ديلتيازم - 120mg1395/07/071,600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00683Avonexتامين اجتماعي55آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1395/07/074,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هلندتولید کننده : Biogen Idec B.V
سوابق06354Aldurazymeتامين اجتماعي100ويال - لارونيداز - 100iu/mg 5ML1395/07/0718,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق00631---تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 10mg1395/07/072,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00633---تامين اجتماعي70قرص - هيدرالازين - 25mg1395/07/072,300
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق14110Glycophosتامين اجتماعي70آمپول - سديم گليسروفسفات - 20mg/ml1395/07/07137,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : (فرانسه)GSK
سوابق00339---تامين اجتماعي70قرص - کوتريموکسازول - 400,80mg1395/07/061,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00773---تامين اجتماعي70قرص - لوواستاتين - 20mg1395/07/06750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01464---تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 100mg1395/07/061,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00430---تامين اجتماعي70الگزير - دي سيکلومين - 10mg/5ml1395/07/0615,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01128---تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 500G1395/07/06350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01130---تامين اجتماعي70کرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50G1395/07/0650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05702---تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 3.375mg1395/07/0695,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03894---تامين اجتماعي70ويال - پيپراسيلين سديم تازوباکتام - 4.5mg1395/07/06110,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01276---تامين اجتماعي70ويال - وانکومايسين - 500mg1395/07/0670,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02230---تامين اجتماعي70کرم واژينال - کلوتريمازول - 2% 500mg1395/07/0625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11225---تامين اجتماعي70کرم واژينال - کلوتريمازول - 2% 50gr1395/07/0650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00325---تامين اجتماعي70کرم واژينال - کلوتريمازول - 1 %1395/07/0635,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00306---تامين اجتماعي70قرص - کلماستين - 1mg1395/07/06900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01279---تامين اجتماعي70قرص - وراپاميل - 40mg1395/07/06650
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06478---تامين اجتماعي70چسب - تريامسينولون استونايد - 0.1 %1395/07/0635,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60400---تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون استونايد - Combined1395/07/061,666
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02009---تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 300mg1395/07/064,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01251---تامين اجتماعي70پماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -1395/07/0625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00930---تامين اجتماعي70قرص - افلوکساسين - 200mg1395/07/063,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01205---تامين اجتماعي70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1395/07/0685,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری