دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00194---تامين اجتماعي70آمپول - کلسيتونين - 50IU/ml1395/08/0519,600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق22333---تامين اجتماعي70اسپري بيني - ممتازون فوروات مونوهيدرات - 0.05% 120dose1395/08/04100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00852---تامين اجتماعي70آمپول - ميدازولام - 1mg/ml 5ML1395/07/2814,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00459---تامين اجتماعي70آمپول - دي پريدامول - 5mg/ml 2ML1395/07/2820,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق19720---تامين اجتماعي70ويال - ايبوپروفن - 5mg/ml1395/07/280
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00659---تامين اجتماعي70قرص - ايبوپروفن - 400mg1395/07/27800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09904---تامين اجتماعي70پودر - پيسيليوم موسيلوئيد - Banana Flavor1395/07/276,857
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16873---تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 2% 50ml1395/07/27360,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09903---تامين اجتماعي70ساشه - پيسيليوم - Orange1395/07/276,857
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00439---تامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1395/07/19340,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02758Lanoxinتامين اجتماعي70الگزير - ديگوکسين - 0.05mg/ml 60ML1395/07/19340,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرلندتولید کننده : (ايرلند)Aspen Pharma
سوابق00908---تامين اجتماعي70سوسپانسيون - نيتروفورانتوئين - 25mg/5ml1395/07/19275,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02163---تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 10mg1395/07/19345,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04003---تامين اجتماعي70آمپول - فريک اکسايد - 20mg/ml1395/07/19135,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01345---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - سنکل - 30ml1395/07/1861,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10346---تامين اجتماعي70کرم واژينال - ميکوسين - 50gr1395/07/18105,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00187---تامين اجتماعي70قرص - سي لاکس - 750mg1395/07/181,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01840---تامين اجتماعي70محلول خوراکي - گل گريپ - 120ml1395/07/1845,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10792---تامين اجتماعي70کپسول - ممورال - -1395/07/184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01343---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - پروستاتان - 30ml1395/07/1868,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق14392---تامين اجتماعي70شربت - ويولا ادوراتا - -1395/07/1885,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02468---تامين اجتماعي70قرص - پروستاتان - FC1395/07/182,666
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01784---تامين اجتماعي70قرص - سنالين7.5 - 500mg SC1395/07/182,266
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01940---تامين اجتماعي70قرص - پرفوران - SC1395/07/182,666
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01839---تامين اجتماعي70شربت - سناگل - 60mg1395/07/1860,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05289Flixonaseتامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1395/07/12125,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اسپانياتولید کننده : (اسپانيا)GSK
سوابق09509Nasofloتامين اجتماعي90اسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/dose1395/07/12125,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هندتولید کننده : Innova Health Care ( Biodeal Pharmaceutical )
سوابق00871---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - مولتي ويتامين - -1395/07/1227,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01302---تامين اجتماعي70آمپول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 600.000U1395/07/120
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01303---تامين اجتماعي70پرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -1395/07/121,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری