دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00322---تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1395/08/24500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12837---تامين اجتماعي70پن - انسولين دتمير - 300iu/3ml1395/08/24355,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08975Levemirتامين اجتماعي70پن - انسولين دتمير - 300iu/3ml1395/08/24355,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق01181---تامين اجتماعي70قطره چشمي - سولفاستاميد سديم - 20 %1395/08/2419,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01180---تامين اجتماعي70قطره چشمي - سولفاستاميد سديم - 10 %1395/08/2416,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01163---تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 40mg1395/08/24900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01164---تامين اجتماعي70قرص - سوتالول - 80mg S.tab1395/08/241,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02279---تامين اجتماعي70اسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/dose1395/08/24140,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00038---تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 100mg1395/08/24750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02017---تامين اجتماعي70قرص - آلوپورينول - 300mg1395/08/241,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01252---تامين اجتماعي70قرص - تريامترن اچ - -1395/08/24650
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01068---تامين اجتماعي70قرص - پروپرانولول - 40mg1395/08/24500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00613---تامين اجتماعي70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1395/08/24750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00555---تامين اجتماعي70آمپول - فلوفنازين - 25mg/ml1395/08/2425,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01169---تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FC1395/08/245,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02099---تامين اجتماعي70قرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFC1395/08/245,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01115---تامين اجتماعي70افشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)1395/08/24120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01991---تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 25mg1395/08/24800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00970---تامين اجتماعي70قرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1395/08/242,750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00732---تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 100mg1395/08/242,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00733---تامين اجتماعي70قرص - لاموتريژين - 50mg1395/08/241,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05179Cellceptتامين اجتماعي85قرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mg1395/08/2234,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : زهراوي
سوابق00769---تامين اجتماعي90کپسول - لوموستين - 40mg1395/08/19218,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06370---تامين اجتماعي98پودر - بتين انهيدروز - 180mg1395/08/1911,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04583Avastinتامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1395/08/1911,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايالات متحده آمريکاتولید کننده : (آمريکا)Roche pharma
سوابق19762Altuzanتامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1395/08/1943,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ترکيهتولید کننده : Pharma Mango
سوابق04582Avastinتامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1395/08/1943,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايالات متحده آمريکاتولید کننده : (آمريکا)Roche pharma
سوابق01051---تامين اجتماعي70قرص - پريميدون - 250mg S.tab1395/08/162,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17397---تامين اجتماعي70اينفوزيون - زوله درونيک اسيد - 5mg/100ml1395/08/090
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01280---تامين اجتماعي70آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1395/08/0535,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری