دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق01114---تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1395/09/06500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01948---تامين اجتماعي70قرص - فوليک اسيد - 5mg1395/09/06420
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01058---تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1395/09/0611,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01057---تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1395/09/0610,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11151---تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 5ML1395/09/0680,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01378---تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 2ML1395/09/0635,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01365---تامين اجتماعي70آمپول - آلفنتانيل - 0.5mg/ml 10ML1395/09/06180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق07051---تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml 120ML1395/09/0625,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00457---تامين اجتماعي70قرص - ديفنوکسيلات - 2.5mg1395/09/06500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00425---تامين اجتماعي70آمپول - ديکلوفناک سديم - 25mg/ml 3ML1395/09/0615,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00753---تامين اجتماعي70آمپول - ليدوکائين - 2% 5ML1395/09/0615,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق16754---تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Actovex)1395/09/061,375,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00164---تامين اجتماعي70قرص - بي پريدين - 2mg1395/09/061,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02667---تامين اجتماعي95آمپول - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg1395/09/061,375,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06775---تامين اجتماعي95ويال - اينترفرون بتا 1 آ - 30mcg/vial (Cinnovex)1395/09/061,375,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00054---تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 250mg/ml1395/09/0616,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00053---تامين اجتماعي70آمپول - آميکاسين سولفات - 2ML 50mg/ml1395/09/0610,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق04684---تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/dose1395/09/06150,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17336---تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 100mcg/dose1395/09/06135,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00133---تامين اجتماعي70اسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/dose1395/09/06120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10188---تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 240ML1395/09/0650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12021---تامين اجتماعي70شربت - رانيتيدين - 75mg/5ml 150ML1395/09/0650,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00461---تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 75mg1395/09/061,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00460---تامين اجتماعي70قرص - دي پريدامول - 25mg1395/09/06800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02403---تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 100mg Retard1395/09/06700
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01209---تامين اجتماعي70قرص - تئوفيلين - 200mg SR1395/09/061,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00322---تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 1mg1395/08/24500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01220---تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 10mg C.tab1395/08/241,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00323---تامين اجتماعي70قرص - کلونازپام - 2ml1395/08/24600
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01222---تامين اجتماعي70قرص - تيوريدازين - 25mg C.tab1395/08/241,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری