دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق05992---تامين اجتماعي70کپسول - فنوفيبرات - 200mg1395/10/142,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02158---تامين اجتماعي90آمپول - متوترکسات - 25mg/ml1395/10/13100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق11001Methotrexate Mylanتامين اجتماعي90ويال - متوترکسات - 50mg1395/10/13100,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق00403---تامين اجتماعي70کرم موضعي - دکسپانتنول - 5 %1395/10/0740,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60260---تامين اجتماعي70کرم موضعي - دکسپانتنول - -1395/10/071,333
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01134---تامين اجتماعي70پماد چشمي - سيمپل اي - -1395/10/0710,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00105---تامين اجتماعي70قطره چشمي - اشک مصنوعي - -1395/10/0720,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق22660Cinapoietinتامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1395/10/07184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : سيناژن
سوابق22659Erythropoietin Recombinant Huتامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1395/10/07184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ----
سوابق10196تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1395/10/07184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق04832Pdpoietinتامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/0.3ml1395/10/07184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق04486---تامين اجتماعي90آمپول - اريتروپويتين - 4000U/ml 0.5ML1395/10/07184,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01239---تامين اجتماعي70کپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mg1395/10/043,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق12551Naglezymeتامين اجتماعي100ويال - گال سولفاس - 1mg/ml1395/10/0148,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق06434---تامين اجتماعي70قرص - تری اتیلن تترامین - 300mg1395/10/011,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06435Trientineتامين اجتماعي90قرص - تری اتیلن تترامین - 300mg1395/10/011,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق05800Temodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1395/10/01490,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق07385Temodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1395/10/0137,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق07384---تامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 5mg1395/10/0137,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06492Temodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 20mg1395/10/01105,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق19414Themodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 140mg1395/10/01680,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق05801Temodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 250mg1395/10/011,200,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق02377---تامين اجتماعي90اينفوزيون - کلادريبين - 2mg/ml 5ML1395/10/018,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02377---تامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1395/10/018,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08676Litakتامين اجتماعي90ويال - کلادريبين - 10mg/5ml1395/10/018,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : Lipomed
سوابق01290---تامين اجتماعي70قطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15ml1395/09/1721,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00502---تامين اجتماعي70آمپول - استراديول والرات - 10mg/ml1395/09/0612,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00636---تامين اجتماعي70قرص - هيدروکلروتيازيد - 50mg1395/09/06500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00712---تامين اجتماعي70قرص - ايزونيازيد - 100mg1395/09/06750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01114---تامين اجتماعي70قرص - سالبوتامول - 2mg (As sulfate)1395/09/06500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری