دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق00554---تامين اجتماعي70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1395/11/18900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00008---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 325mg1395/11/183,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00427---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 100mg1395/11/185,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00006---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - استامينوفن - 125mg1395/11/183,250
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00428---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - ديکلوفناک سديم - 50mg1395/11/185,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08004---تامين اجتماعي70آمپول - لابتالول - 5mg/5ml 20ML1395/11/18155,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06072---تامين اجتماعي70سوسپانسيون - فني توئين - 30mg/5ml 120ML1395/11/1855,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00921---تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1395/11/18520
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00922---تامين اجتماعي70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1395/11/18800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00135---تامين اجتماعي70الگزير - بلادونا پي بي - -1395/11/1830,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02592---تامين اجتماعي70لوسيون - کالامين - 8% 60ml1395/11/1829,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق08977Sandostatin Larتامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1395/11/1715,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : (سوازيلند)Novartis
سوابق17954Kp-Tiovaتامين اجتماعي90کپسول - تيوتروپيوم برومايد - 18mcg for inhalation1395/11/1721,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق05771Spirivaتامين اجتماعي90کپسول - تيوتروپيوم برومايد - 18mcg for inhalation1395/11/1721,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Boehringer Ingelheim
سوابق21664Bicaloxتامين اجتماعي70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1395/11/1714,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق20510Bicalutamide Kern Pharmaتامين اجتماعي70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1395/11/1714,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :اسپانياتولید کننده : Ph & T ( Kern Pharma )
سوابق03622Asacol تامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1395/11/172,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :سوازيلندتولید کننده : Tillotts Pharma
سوابق11616Biosacolتامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 400mg1395/11/172,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :ايرانتولید کننده : باختر بيوشيمي
سوابق20457Mecolzineتامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1395/11/163,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : --
سوابق21365Mesaflorتامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1395/11/163,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق02591Pentasaتامين اجتماعي90قرص - مسالامين ( مزالازين ) - 500mg1395/11/163,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :آلمانتولید کننده : (آلمان)Ferring
سوابق07914Succicaptalتامين اجتماعي70کپسول - سوکسيمر - 200mg1395/10/28950,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : -
سوابق02400---تامين اجتماعي70کپسول - سوکسيمر - 100mg1395/10/28750,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00923---تامين اجتماعي70پماد موضعي - نيستاتين - 100/000u/g1395/10/2217,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00857---تامين اجتماعي70ويال - ميتومايسين - 2mg1395/10/19180,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00787---تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 135mg SC1395/10/152,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09532---تامين اجتماعي70قرص - مبورين ( کلوفک ) - 200mg ER1395/10/154,800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00011---تامين اجتماعي70قرص - استازولاميد - 250mg1395/10/151,350
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01574---تامين اجتماعي70قرص - لوراتادين - 10mg1395/10/15750
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05992---تامين اجتماعي70کپسول - فنوفيبرات - 200mg1395/10/142,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری