يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020

تعداد موارد یافته شده : 6628
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق01861---تامين اجتماعي90آمپول - آپروتينين - 10000KIU/ml 10ML1396/09/25500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00803---تامين اجتماعي90قرص - ملفالان - 2mg1396/09/2570,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06700---تامين اجتماعي95آمپول - بوسولفان - 6mg/ml 10ML1396/09/256,000,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01104---تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 1000ml1396/09/2140,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01105---تامين اجتماعي70سرم - رينگرز - 500ml1396/09/2135,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00414---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 500ml1396/09/2136,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01006---تامين اجتماعي70قطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10ml1396/09/2135,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00395---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1/3,2/3 1000ml1396/09/2140,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02186---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 500ml (Half saline)1396/09/2135,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01848---تامين اجتماعي70قرص - لوپراميد - 2mg1396/09/21450
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02055---تامين اجتماعي70شياف مقعدي - گليسرين ( گليسيرين ) - 2gr1396/09/183,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01141---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 1000ml (Normal saline)1396/09/1840,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01149---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.45% 1000ml (Half saline)1396/09/1840,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00026---تامين اجتماعي70قرص - آلبندازول - 400mg1396/09/182,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00546---تامين اجتماعي70کرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %1396/09/1818,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00392---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 1000ml Dex5% Na0.9%1396/09/1840,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00393---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز سالين - 500ml Dex5% Na0.9%1396/09/1836,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00413---تامين اجتماعي70سرم - دکستروز - 5% 1000ml1396/09/1840,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00424---تامين اجتماعي70قرص - ديکلوفناک سديم - 25mg1396/09/18500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01144---تامين اجتماعي70سرم - سديم کلرايد - 0.9% 500ml (Normal saline)1396/09/1335,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00176---تامين اجتماعي70آمپول - برم هگزين - 2mg/ml 2ML1396/09/1215,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05831---تامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1396/09/117,656,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05830Remicadeتامين اجتماعي90آمپول - اينفليکسيماب - 100mg1396/09/117,656,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :هلندتولید کننده : Janssen ( Centocor )
سوابق00068---تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 25mg1396/09/11900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00065---تامين اجتماعي70قرص - آمي تريپتيلين - 10mg1396/09/11800
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00666---تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 50mg1396/09/111,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00665---تامين اجتماعي70قرص - ايمي پيرامين - 25mg1396/09/111,100
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00016---تامين اجتماعي70آمپول - استيل سيستئين - 200mg1396/08/2923,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00372---تامين اجتماعي70قرص - سيپروهپتادين - 4mg1396/08/27350
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق00731---تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1396/08/27120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری