پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017

تعداد موارد یافته شده : 6633
 کد بیمه ای/تجارینام تجاریشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
سوابق02477Cystagonتامين اجتماعي95کپسول - سيستئامين بي تارترايت - 150mg1395/07/03120,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :---تولید کننده : ---
سوابق60240---تامين اجتماعي70کرم موضعي - کلوتريمازول - Combined1395/06/011,333
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق10932---تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 100mg1395/06/011,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05992---تامين اجتماعي90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1395/06/011,500
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60330---تامين اجتماعي70ژل موضعي - ليدوکائين - Combined1395/06/01900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق02661---تامين اجتماعي70بالک - پارافين جامد (وازلين) - --1395/05/31143
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60090---تامين اجتماعي70بالک - آب اکسيژنه (هيدروژن پروکسايد ) - 12vol1395/05/31144
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60710---تامين اجتماعي70بالک - بيسموت سابنيترات - -1395/05/312,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60080---تامين اجتماعي70بالک - گليسرين فنيکه - -1395/05/312,400
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60740---تامين اجتماعي70بالک - آب مقطر - -1395/05/3122
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق01836---تامين اجتماعي70آمپول - آدنوزين - 2ML 3mg/ml1395/05/26160,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09572---تامين اجتماعي90ويال - کلسيم فولينات - 10mg/ml 20ML1395/05/23350,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17153Adricinتامين اجتماعي90ويال - دوگسوروبيسين - 10mg1395/05/23165,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :کره جنوبيتولید کننده : Korea United Pharm
سوابق19660Doxotilتامين اجتماعي90آمپول - دوگسوروبيسين - 10mg/5ml1395/05/23165,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :يونانتولید کننده : Genepharm S.A
سوابق05283---تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1395/05/2313,500,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق19661Doxotilتامين اجتماعي90آمپول - دوگسوروبيسين - 50mg/25 ml1395/05/23580,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :يونانتولید کننده : Genepharm S.A
سوابق14887---تامين اجتماعي70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1395/05/23250,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06154---تامين اجتماعي70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1395/05/23300,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق03626Methylprednisolone Mylanتامين اجتماعي90ويال - متيل پردنيزولون - 500mg/vial As Succinate1395/05/23160,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :فرانسهتولید کننده : Mylan
سوابق13524---تامين اجتماعي90قرص - تنوفوير ديزوپروکسيل فومارات - 300mg1395/05/2014,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06765---تامين اجتماعي70قرص - بيکالوتاميد - 50mg1395/05/2030,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09807---تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1395/05/201,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق09808---تامين اجتماعي70ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1395/05/161,450,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق17791---تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1395/05/162,900,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق06939---تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1395/05/1327,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60290---تامين اجتماعي70پماد موضعي - فلوسينولون استونايد - Combined1395/05/121,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق05800Temodalتامين اجتماعي90کپسول - تموزولاميد - 100mg1395/05/12750,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
ملیت :انگلستانتولید کننده : (انگلستان)Merck Sharp & Dohme
سوابق00012---تامين اجتماعي70آمپول - استازولاميد - 500mg/vial1395/05/12275,000
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60190---تامين اجتماعي70لوسيون - بتامتازون - Combined1395/05/12900
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری
سوابق60200---تامين اجتماعي70پماد موضعي - بتامتازون - Combined1395/05/121,200
صرفاً وبی نیاز به تشکیل پرونده نیاز به مراجعه حضوری