شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي خوارزميکپسول - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -ايران
داروسازي خوارزميکپسول - امپرازول - 20mgايران
داروسازي خوارزميکپسول - پنتاپرازول سديم - 20mgايران
داروسازي خوارزميشربت - کلسيم - -ايران
داروسازي خوارزميشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5mlايران
داروسازي خوارزميشربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60MLايران
داروسازي خوارزميشربت - دکسترومتورفان پي - 60mlايران
داروسازي خوارزميشربت - ديازپام - 2mg/5mlايران
داروسازي خوارزميشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60mlايرانDiframix
داروسازي خوارزميشربت - اکسپکتورانت - 60mlايران
داروسازي خوارزميشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60MLايران
داروسازي خوارزميشربت - هيدروکسي زين - 10mg/5mlايران
داروسازي خوارزميشربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60mlايران
داروسازي خوارزميشربت - ويتامين ب کمپلکس - 60mlايران
داروسازي خوارزميشربت - ويتامين ب کمپلکس - 60mlايرانVita-B
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/mlايران
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - دايمتيکون - 40mg/mlايرانDicolic
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/mlايران
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15mlايران
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -ايرانVitamix
داروسازي خوارزميقطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15mlايرانAD Sol
داروسازي خوارزميپماد موضعي - بتامتازون - 15grايران
داروسازي خوارزميپماد موضعي - کلوبتازول پروپيونات - 0.05 %ايران
داروسازي خوارزميپماد موضعي - هيدروکورتيزون استات - 1 %ايران
داروسازي خوارزميپماد موضعي - تتراسيکلين - 3 %ايران
داروسازي خوارزميپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -ايران
داروسازي خوارزميالگزير - برم هگزين - 4mg/5mlايران
داروسازي خوارزميالگزير - دي سيکلومين - 10mg/5mlايران
داروسازي خوارزميالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5mlايرانDifram
داروسازي خوارزميسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5mlايران