شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي خوارزميقرص - کلاريترومايسين - 500mgايران
داروسازي خوارزميقرص - کلوبازام - 10mgايران
داروسازي خوارزميقرص - کلونازپام - 1mgايران
داروسازي خوارزميقرص - کلونازپام - 2mlايران
داروسازي خوارزميقرص - کوتريموکسازول - 400,80mgايران
داروسازي خوارزميقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mgايران
داروسازي خوارزميقرص - اريترومايسين - 200mgايران
داروسازي خوارزميقرص - اريترومايسين - 400mgايران
داروسازي خوارزميقرص - فلووکسامين مالئات - 50mgايران
داروسازي خوارزميقرص - گريسئوفلووين - 125mgايران
داروسازي خوارزميقرص - ايزونيازيد - 100mgايران
داروسازي خوارزميقرص - ايزونيازيد - 300mgايران
داروسازي خوارزميقرص - مترونيدازول - 250mgايران
داروسازي خوارزميقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SRايران
داروسازي خوارزميقرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SRايران
داروسازي خوارزميقرص - افلوکساسين - 200mgايران
داروسازي خوارزميقرص - پرفنازين - 2mgايران
داروسازي خوارزميقرص - پرفنازين - 4mgايران
داروسازي خوارزميقرص - پرفنازين - 8mgايران
داروسازي خوارزميقرص - فنوباربيتال سديم - 60mgايران
داروسازي خوارزميقرص - فنوباربيتال سديم - 100mgايران
داروسازي خوارزميقرص - رانيتيدين - 150mgايران
داروسازي خوارزميقرص - سيلدنافيل - 100mg FC (As citrate)ايرانSileret
داروسازي خوارزميقرص - سولفاسالازين - 500mgايران
داروسازي خوارزميقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 50mgايران
داروسازي خوارزميقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 100mgايران
داروسازي خوارزميقرص - تيامين ( ويتامين ب1 ) - 300mgايران
داروسازي خوارزميقرص - تيوريدازين - 10mg C.tabايران
داروسازي خوارزميقرص - تيوريدازين - 25mg C.tabايران
داروسازي خوارزميقرص - تيوريدازين - 100mg C.tabايران