شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
ايران ناژوکرم واژينال - کلوتريمازول - 1 %ايرانClotrimazole-Najo
ايران ناژوکرم واژينال - کلوتريمازول - 2% 50grايرانClotrimazole-Najo
ايران ناژوکرم واژينال - تريپل سولفا - -ايرانTriple sulfa-Najo
ايران ناژوژل موضعي - کليندامايسين فسفات - 1 %ايرانClindamycin Phosphate-Najo
ايران ناژوژل موضعي - ديکلوفناک سديم - 1 %ايرانDiclofenac Sodium-Najo
ايران ناژوژل موضعي - پيروکسيکام - 0.5% w/wايران
ايران ناژوشامپو - کول تار - 1 %ايرانCoal tar-Najo
ايران ناژوشامپو - کتوکونازول شامپو - 2 %ايرانKetoconazole-Najo
ايران ناژوشامپو - سلنيوم سولفايد - 1 %ايرانSelenium sulfide-Najo
ايران ناژوشامپو - سلنيوم سولفايد - 2.5 %ايرانSelenium sulfide-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - کليندامايسين فسفات - 10mg/mlايرانClindamycin Phosphate-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - کلوتريمازول - 1% 20MLايرانClotrimazole-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - اريترومايسين - 2 %ايرانErythromycin-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - پوويدون آيودون ( بتادين ) - 250ml Scrub 7.5%ايرانPovidone Iodine-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - پوويدون آيودون ( بتادين ) - 1000ml Scrub 7.5%ايرانPovidone Iodine-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - پوويدون آيودون ( بتادين ) - 3800ml Scrub 7.5%ايرانPovidone Iodine-Najo
ايران ناژومحلول موضعي - پوويدون آيودون ( بتادين ) - 250ml Green 10%ايرانPovidone Iodine-Najo
ايران ناژودهانشويه - کلرهگزيدين گلوکونات - 0.2% 250mlايرانChlorhexidine gluconate-Najo
ايران ناژوضد عفوني کننده - گلوتارال - 2% 3800mlايرانGlutaral-Najo
داروسازي خوارزميقرص - آ اس آ - 325mgايران
داروسازي خوارزميقرص - استامينوفن - 325 mgايران
داروسازي خوارزميقرص - استامينوفن کدئين - 310mgايران
داروسازي خوارزميقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mgايران
داروسازي خوارزميقرص - آتورواستاتين - 20mgايران
داروسازي خوارزميقرص - آزيترومايسين - 250mgايران
داروسازي خوارزميقرص - کلسيم دي - 500mgايرانCalcidi
داروسازي خوارزميقرص - کلسيم دي - 500mgايرانCalcidi
داروسازي خوارزميقرص - کلسيم دي - 500mgايرانCalcidi
داروسازي خوارزميقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mgايران
داروسازي خوارزميقرص - سيپروفلوکساسين - 500mgايران