شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
پارس داروسوسپانسيون - سفالکسين - 250mg/5ml 100MLايران
پارس دارولوسيون - بتامتازون - Combinedايران
پارس دارومحلول موضعي - کلوتريمازول - 1% 20MLايرانCanazole
پارس داروژل واژينال - مترونيدازول - 0.75 %ايرانMetrovag
اکبريه-مواد اوليهقرص - کاپسيتابين - 150mgايرانXELODA
اکبريه-مواد اوليهقرص - کاپسيتابين - 500mgايرانXELODA
اکبريه-مواد اوليهقرص - گرانيسترون - 1mgايرانKYTRIL
اکبريه-مواد اوليهقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mgايرانCellcept
اکبريه-مواد اوليهقرص - ريباويرين - 200mgايرانCOPEGUS
اکبريه-مواد اوليهکپسول - آسيترتين - 10mgايرانNEOTIGASONE
اکبريه-مواد اوليهکپسول - آسيترتين - 25mgايرانNEOTIGASONE
اکبريه-مواد اوليهکپسول - ايزوترتينوئين - 20mgايرانROACUTAN
اکبريه-مواد اوليهکپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mgايرانCELLCEPT
اکبريه-مواد اوليهکپسول - اسلتاميوير فسفات - 75mgايرانTAMIFLU
اکبريه-مواد اوليهآمپول - فيلگراستيم (نئوپوژن) - 300mcg/0.5ml 1MLايرانNEUPOGEN
اکبريه-مواد اوليهآمپول - فلومازنيل - 0.5mg/5mlايرانANEXATE
اکبريه-مواد اوليهآمپول - مگلومين - 469mg/mlايرانMAGNEVIST
اکبريه-مواد اوليهآمپول - گرانيسترون - 1mg/ml 3MLايرانKYTRIL
اکبريه-مواد اوليهآمپول - اينترفرون بتا 1 ب - 300mcgايرانBETAFERON
اکبريه-مواد اوليهآمپول - مگلومين کامپاند - 76% 100mlايرانUROGRAFIN 76%
اکبريه-مواد اوليهآمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/0.5ml ايرانPEGASYS
اکبريه-مواد اوليهآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10MLايرانMABTHERA
اکبريه-مواد اوليهآمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50MLايرانMABTHERA
اکبريه-مواد اوليهويال - گان سيکلووير - 500mgايرانCYMEVENE
اکبريه-مواد اوليهويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 20MLايرانULTRAVIST
اکبريه-مواد اوليهويال - آيوپرومايد - 300mg/ml 50MLايرانULTRAVIST
اکبريه-مواد اوليهويال - آيوپرومايد - 370mg/ml 50MLايرانULTRAVIST
اکبريه-مواد اوليهاينفوزيون - فلودارابين فسفات - 50mg/mlايرانFLUDARA
اکبريه-مواد اوليهمحلول خوراکي - مگلومين کامپاند - 76% (Gastrografin)ايرانGASTROGRAFIN
کيميداروقرص - استامينوفن - 325 mgايران