شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
پارس داروکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mgايران
پارس داروکپسول - فلوکونازول - 50mgايران
پارس داروکپسول - فلوکونازول - 100mgايران
پارس داروکپسول - فلوکونازول - 150mgايران
پارس داروکپسول - فلوکستين - 20mgايران
پارس داروکپسول - فلورازپام - 15mgايران
پارس داروکپسول - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -ايران
پارس داروکپسول - جم فيبروزيل - 300mgايران
پارس داروکپسول - امپرازول - 20mgايران
پارس داروکپسول - ريواستيگمين - 1.5mgايران
پارس داروکپسول - ريواستيگمين - 3mgايران
پارس داروکپسول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mgايران
پارس داروکپسول - زيدوودين - 100mgايران
پارس داروکپسول - زيدوودين - 300mgايران
پارس داروپماد موضعي - بتامتازون - 15grايران
پارس داروپماد موضعي - موپيروسين - 2 %ايران
پارس داروپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -ايران
پارس داروکرم موضعي - آسيکلووير - 5 %ايرانAlovir
پارس داروکرم موضعي - بتامتازون - 15grايران
پارس داروکرم موضعي - کلوتريمازول - 1 %ايران
پارس داروکرم موضعي - هيدروکينون - 4%ايران
پارس داروکرم موضعي - ترتينوئين - 0.05 %ايران
پارس داروکرم واژينال - کليندامايسين فسفات - 2 %ايرانDalavag
پارس داروکرم واژينال - کلوتريمازول - 1 %ايران
پارس داروکرم واژينال - کلوتريمازول - 2% 50grايران
پارس داروکرم واژينال - تريپل سولفا - -ايران
پارس داروژل موضعي - مترونيدازول - 0.75 %ايران
پارس داروسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 100MLايران
پارس داروسوسپانسيون - سفکسيم (سفيکسيم) - 100mg/5ml 50MLايران
پارس داروسوسپانسيون - سفالکسين - 125mg/5ml 100MLايران