پنجشنبه 27 تير 1398    |    Wednesday, July 17, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي ميناشربت - والريک - 120mlايران
داروسازي ميناالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5mlايران
جابربن حيانقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FCايرانCefixan
جابربن حيانقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FCايرانCefixan
جابربن حيانقرص - فوليک اسيد - 1mgايران
جابربن حيانقرص - فوليک اسيد - 5mgايران
جابربن حيانقرص - نيستاتين - 500/000U C.tabايرانNistat
جابربن حيانقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)ايرانPen-Vk
جابربن حيانقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mgايرانClotizol
جابربن حيانقرص واژينال - نيستاتين - 100/000uايرانNistat
جابربن حيانکپسول - آموکسي سيلين - 500mgايرانAmoxcill
جابربن حيانکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mgايرانCefixan
جابربن حيانکپسول - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mgايرانCefixan
جابربن حيانکپسول - سفالکسين - 250mgايرانKephalex
جابربن حيانکپسول - سفالکسين - 500mgايرانKephalex
جابربن حيانويال - آمپي سيلين - 250mgايرانAmpixill
جابربن حيانويال - آمپي سيلين - 500mgايرانAmpixill
جابربن حيانويال - آمپي سيلين - 1gايرانAmpixill
جابربن حيانويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5gايرانAmpibactam
جابربن حيانويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1gايرانAmpibactam
جابربن حيانويال - سفازولين - 250mgايرانCefazolix
جابربن حيانويال - سفازولين - 500mgايرانCefazolix
جابربن حيانويال - سفازولين - 1gايرانCefazolix
جابربن حيانويال - سفپيم - 500mgايرانCefemax
جابربن حيانويال - سفپيم - 1gايرانCefemax
جابربن حيانويال - سفپيم - 2gايرانCefemax
جابربن حيانويال - سفوتاکسيم - 500mgايرانCephotax
جابربن حيانويال - سفوتاکسيم - 1gايرانCephotax
جابربن حيانويال - سفتازيديم - 500mgايرانCeftazid
جابربن حيانويال - سفتازيديم - 1grايرانCeftazid