شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
پارس داروقرص - دزيپرامين (دسيپرامين) - 25mgايران
پارس داروقرص - ازتيمايب - 10mgايران
پارس داروقرص - جم فيبروزيل - 450mgايران
پارس داروقرص - هالوپريدول - 2mgايران
پارس داروقرص - ايمي پيرامين - 10mgايران
پارس داروقرص - ايمي پيرامين - 25mgايران
پارس داروقرص - کتوتيفن - 1mgايران
پارس داروقرص - ممانتين هيدروکلرايد - 10mgايران
پارس داروقرص - متوپرولول تارترايت ( متورال ) - 50mgايران
پارس داروقرص - مترونيدازول - 250mgايران
پارس داروقرص - موکلوبمايد - 150mg FCايران
پارس داروقرص - ناپروکسن - 250mgايران
پارس داروقرص - ناپروکسن - 500mg ECايران
پارس داروقرص - نيکلوزاميد - 500mg Chewايران
پارس داروقرص - فنوباربيتال سديم - 15mgايران
پارس داروقرص - فنوباربيتال سديم - 100mgايران
پارس داروقرص - پيوگليتازون - 15mgايران
پارس داروقرص - پيوگليتازون - 30mgايران
پارس داروقرص - پريماکين فسفات - 15mgايران
پارس داروقرص - ريزاتريپتان بنزوات - 5mgايران
پارس داروقرص - اسپيرونولاکتون - 25mg FCايران
پارس داروقرص - اسپيرونولاکتون - 100mg SFCايران
پارس داروقرص - تربينافين - 250mg S.tabايران
پارس داروقرص - تينيدازول - 500mgايران
پارس داروقرص - والپروات سمي سديم - 250mgايران
پارس داروقرص - زولپيدم تارترايت - 10mgايران
پارس داروقرص واژينال - کلوتريمازول - 100mgايران
پارس داروقرص واژينال - کلوتريمازول - 500mgايران
پارس داروقرص واژينال - نيستاتين - 100/000uايران
پارس داروقرص واژينال - تريپل سولفا - -ايران