شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
زهراويکپسول - پيجيوم آفريکانوم - 50mgايران
زهراويکپسول - تاناميگرن - 125mgايرانFeverfew
زهراويآمپول - کلسيم فولينات - 10mg/ml 3MLايرانLeucofolin
زهراويآمپول - کليندامايسين - 300mg/2mlايران
زهراويآمپول - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 100mcg/mlايران
زهراويآمپول - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 100mcg/mlايران
زهراويآمپول - سيانوکوبالامين (ويتامين ب12) - 1000mcg/ml 1MLايران
زهراويآمپول - اريتروپويتين - 2000U/ml 0.5MLايرانBeta - Poetin
زهراويآمپول - جنتامايسين - 20mg/2mlايران
زهراويآمپول - جنتامايسين - 40mg/mlايران
زهراويآمپول - جنتامايسين - 80mg/2mlايران
زهراويآمپول - متوکلوپراميد - 10mg/2mlايران
زهراويآمپول - ويتامين ب کمپلکس - 2mlايران
زهراويآمپول - ويتامين ب کمپلکس - 2mlايران
زهراويپرل - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - -ايرانD - Vitin
زهراويپرل - نيتروگليسرين - 0.4 mg SLايران
زهراويقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/mlايران
زهراويمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5mlايران
پارس داروقرص - آ اس آ - 325mgايران
پارس داروقرص - آ اس آ - 80mgايران
پارس داروقرص - آ اس آ - 100mgايران
پارس داروقرص - آ اس آ - 500mgايران
پارس داروقرص - آلوپورينول - 300mgايران
پارس داروقرص - آمي تريپتيلين - 10mgايران
پارس داروقرص - آمي تريپتيلين - 25mgايران
پارس داروقرص - کاربامازپين - 200mgايران
پارس داروقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FCايران
پارس داروقرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FCايران
پارس داروقرص - سفوروکسيم - 500mg FCايران
پارس داروقرص - کلروکين - 250mgايران