شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
زهراويقرص - زولپيدم تارترايت - 10mgايران
زهراويکپسول - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mgايرانZavicold
زهراويکپسول - کلستريول - 0.25mcgايرانZavitrol
زهراويکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mgايران
زهراويکپسول - کوله کلسيفرول (ويتامين د3) - 50.000UايرانD - Vitin
زهراويکپسول - سيکلوسپورين - 25mgايرانIminoral
زهراويکپسول - سيکلوسپورين - 50mgايرانIminoral
زهراويکپسول - سيکلوسپورين - 100mgايرانIminoral
زهراويکپسول - کلوفيبرات - 500mgايران
زهراويکپسول - فلوکونازول - 50mgايران
زهراويکپسول - فلوکونازول - 100mgايران
زهراويکپسول - فلوکونازول - 150mgايران
زهراويکپسول - هماتينيک - -ايران
زهراويکپسول - ايندومتاسين - 25mgايران
زهراويکپسول - ايزوترتينوئين - 20mgايرانRoaccutane
زهراويکپسول - مفناميک اسيد - 250mgايرانMefenacin
زهراويکپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mgايرانCellcept
زهراويکپسول - نيفديپين - 10mg FCايرانZanifed
زهراويکپسول - امگا 3 اسيدهاي چرب - -ايران
زهراويکپسول - امپرازول - 20mgايرانPilozec
زهراويکپسول - پيروکسيکام - 10mgايران
زهراويکپسول - ريواستيگمين - 1.5mgايران
زهراويکپسول - ريواستيگمين - 3mgايران
زهراويکپسول - ريواستيگمين - 4.5mgايران
زهراويکپسول - ريواستيگمين - 6mgايران
زهراويکپسول - تاکروليموس - 0.5mgايرانCograft
زهراويکپسول - تاکروليموس - 1mgايرانCograft
زهراويکپسول - تاکروليموس - 5mgايرانCograft
زهراويکپسول - ويتامين آ - 50/000IUايرانA - Vitin
زهراويکپسول - ويتامين آ - 25/000IUايرانA - Vitin