شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
زهراويقرص - باکلوفن - 10mgايران
زهراويقرص - باکلوفن - 25mgايران
زهراويقرص - ستريزين هيدروکلرايد - 10mgايرانCetrigel
زهراويقرص - کليدينيوم سي - -ايران
زهراويقرص - کلونازپام - 2mlايران
زهراويقرص - ديکلوفناک سديم - 25mgايران
زهراويقرص - ديگوکسين - 0.25mgايران
زهراويقرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -ايرانF & F
زهراويقرص - کتوتيفن - 1mgايران
زهراويقرص - لورازپام - 1mgايران
زهراويقرص - لورازپام - 2mgايران
زهراويقرص - متوترکسات - 2.5mgايران
زهراويقرص - متوترکسات - 5mgايران
زهراويقرص - متيل دوپا - 250mg FCايران
زهراويقرص - متوکلوپراميد - 10mgايران
زهراويقرص - مونته لوکاست - 10mgايرانAllerasm
زهراويقرص - ميکوفنولات مافتيل - 500mgايرانCellcept
زهراويقرص - ملوکسيکام - 7.5mgايران
زهراويقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SRايرانNitrosustin
زهراويقرص - نيتروگليسرين - 6.4mg SRايرانNitrosustin
زهراويقرص - پيوگليتازون - 15mgايرانGlitoz
زهراويقرص - پيوگليتازون - 30mgايرانGlitoz
زهراويقرص - پيوگليتازون - 45mgايرانGlitoz
زهراويقرص - سلژيلين - 5mgايران
زهراويقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 50mgايرانMigratex
زهراويقرص - سوماتريپتان سوکسينات - 100mgايرانMigratex
زهراويقرص - ويتامين آ - 50/000IUايرانA - Vitin
زهراويقرص - والپروات سمي سديم - 250mgايرانEpikote
زهراويقرص - والپروات سمي سديم - 500mgايرانEpikote
زهراويقرص - زولپيدم تارترايت - 5mgايران