شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي امينکپسول - گاباپنتين - 100mgايران
داروسازي امينکپسول - گاباپنتين - 300mgايران
داروسازي امينکپسول - جم فيبروزيل - 300mgايران
داروسازي امينکپسول - هماتينيک - -ايران
داروسازي امينکپسول - مفناميک اسيد - 250mgايران
داروسازي امينکپسول - امپرازول - 20mgايران
داروسازي امينکپسول - ترانگزاميک اسيد - 250mgايرانTrancid
داروسازي امينکپسول - گلوکوزامين کوندرويتين - 500/400ايران
داروسازي امينکپسول - گلوکوزامين - 500mgايران
داروسازي امينشربت - ستريزين هيدروکلرايد - 5mg/5mlايران
داروسازي امينشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60mlايران
داروسازي امينشربت - اکسپکتورانت - 60mlايران
داروسازي امينشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60MLايران
داروسازي امينشربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100MLايرانAmiten
داروسازي امينشربت - مولتي ويتامين - -ايران
داروسازي امينشربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60mlايرانKidi Cold
داروسازي امينشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60MLايران
داروسازي امينقطره خوراکي - استامينوفن - 100mg/mlايران
داروسازي امينقطره خوراکي - فروس سولفات - 125mg/mlايران
داروسازي امينقطره خوراکي - متوکلوپراميد - 60mg/15mlايران
داروسازي امينقطره خوراکي - مولتي ويتامين - -ايرانViten
داروسازي امينقطره خوراکي - ويتامين آ+د - 15mlايرانAditen
داروسازي امينالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5mlايران
داروسازي امينمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5mlايران
زهراويقرص - آ ث آ - -ايران
زهراويقرص - آملوديپين بسيلات - 5mgايران
زهراويقرص - آنتي هيستامين دکونژستانت - -ايران
زهراويقرص - آتورواستاتين - 10mgايرانLipastin
زهراويقرص - آتورواستاتين - 20mgايرانLipastin
زهراويقرص - آتورواستاتين - 40mgايرانLipastin