شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي امينقرص - فلوکونازول - 50mgايران
داروسازي امينقرص - فلوکونازول - 100mgايران
داروسازي امينقرص - فلوکونازول - 150mgايران
داروسازي امينقرص - فلوکونازول - 200mgايران
داروسازي امينقرص - هيدروکسي کلرکين سولفات - 200mgايران
داروسازي امينقرص - ايبوپروفن - 400mgايرانBropain
داروسازي امينقرص - ايمي پيرامين - 10mgايران
داروسازي امينقرص - ايمي پيرامين - 25mgايران
داروسازي امينقرص - کتوتيفن - 1mgايران
داروسازي امينقرص - لوپراميد - 2mgايران
داروسازي امينقرص - لوواستاتين - 20mgايران
داروسازي امينقرص - متوکاربامول - 500mgايران
داروسازي امينقرص - متوکلوپراميد - 10mgايران
داروسازي امينقرص - مترونيدازول - 250mgايران
داروسازي امينقرص - اسيد ناليديکسيک ( ناليديکسيک اسيد ) - 500mgايران
داروسازي امينقرص - نورتريپتيلين - 10mg FCايران
داروسازي امينقرص - نورتريپتيلين - 25mg FCايران
داروسازي امينقرص - پنتوکسي فيلين - 400mg ECايران
داروسازي امينقرص - رانيتيدين - 150mgايران
داروسازي امينقرص - سرترالين - 50mgايرانZolamin
داروسازي امينقرص - تيکلوپيدين - 250mg FCايران
داروسازي امينقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 50mgايرانAllapain
داروسازي امينقرص - ترامادول هيدروکلرايد - 100mgايرانAllapain
داروسازي امينقرص - ويتامين ب کمپلکس - -ايران
داروسازي امينقرص - زولپيدم تارترايت - 5mgايران
داروسازي امينقرص - زولپيدم تارترايت - 10mgايران
داروسازي امينقرص - گارلت - 570mg SCايران
داروسازي امينکپسول - آمانتادين - 100mgايرانAmmorel
داروسازي امينکپسول - سلکوکسيب (سلکسيب) - 100mgايرانCelebrin
داروسازي امينکپسول - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -ايرانCofol