شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي امينقرص - آ اس آ - 80mgايران
داروسازي امينقرص - آکاربوز - 50mgايران
داروسازي امينقرص - آکاربوز - 100mgايران
داروسازي امينقرص - استامينوفن کدئين - 310mgايران
داروسازي امينقرص - آسيکلووير - 200mgايران
داروسازي امينقرص - آسيکلووير - 400mgايران
داروسازي امينقرص - آسيکلووير - 800mgايران
داروسازي امينقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mgايران
داروسازي امينقرص - آميودارون - 200mgايران
داروسازي امينقرص - آملوديپين بسيلات - 5mgايران
داروسازي امينقرص - آتورواستاتين - 20mgايران
داروسازي امينقرص - بتاهيستين - 8mgايران
داروسازي امينقرص - سيناريزين - 25mgايرانCinnazin
داروسازي امينقرص - سيناريزين - 75mgايرانCinnazin
داروسازي امينقرص - سيپروفلوکساسين - 500mgايران
داروسازي امينقرص - سيتالوپرام - 20mgايران
داروسازي امينقرص - سيتالوپرام - 40mgايران
داروسازي امينقرص - کلماستين - 1mgايران
داروسازي امينقرص - کليدينيوم سي - -ايران
داروسازي امينقرص - کلوبازام - 10mgايرانcLOZAMIN
داروسازي امينقرص - کلوميپرامين - 10mgايرانAbnyl
داروسازي امينقرص - کلوميپرامين - 25mgايرانAbnyl
داروسازي امينقرص - کلوميپرامين - 50mgايرانAbnyl
داروسازي امينقرص - کلوميپرامين - 75mgايرانAbnyl
داروسازي امينقرص - کوتريموکسازول - 400,80mgايران
داروسازي امينقرص - کوتريموکسازول - 800,160mgايران
داروسازي امينقرص - سيپروهپتادين - 4mgايران
داروسازي امينقرص - ديلتيازم - 60mgايران
داروسازي امينقرص - ديلتيازم - 120mgايران
داروسازي امينقرص - ديفنوکسيلات - 2.5mgايران