شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
سينا داروپماد موضعي - تتراسيکلين - 3 %ايرانAerotex
سينا داروپماد چشمي - آسيکلووير - 3 %ايرانVirolyse
سينا داروپماد چشمي - بتامتازون - 0.1 %ايرانBetasonate
سينا داروپماد چشمي - اريترومايسين - 0.5 %ايرانErythrolidine
سينا داروپماد چشمي - جنتامايسين - 3g /gايرانGentex
سينا داروپماد چشمي - هيدروکورتيزون استات - 1 %ايرانCortinil
سينا داروپماد چشمي - سيمپل اي - -ايرانLubratex
سينا داروپماد چشمي - سديم کلرايد - 5 %ايرانNatrisalt
سينا داروپماد چشمي - تتراسيکلين - 1 %ايرانAerotex
سينا داروپماد چشمي - ويتامين آ - 250u/gايرانXerovit
سينا داروکرم موضعي - کلوبتازول پروپيونات - 0.05 %ايرانClobetasole S.D
سينا داروکرم موضعي - کلوتريمازول - 1 %ايرانCandizol
سينا داروکرم موضعي - کروتاميتون - 10 %ايرانCrotaderm
سينا داروکرم موضعي - مافنيد - 85mg/gايرانMafenide S.D
سينا داروکرم موضعي - سيلور سولفاديازين - 10mg/g 50GايرانFlamexin
سينا داروکرم واژينال - کلوتريمازول - 1 %ايرانClotrimazole S.D
سينا داروکرم واژينال - تريپل سولفا - -ايران3 Sulfa
سينا داروژل موضعي - ليدوکائين - 2 %ايرانXylogel
سينا دارولوسيون - بتامتازون - 0.1 %ايرانBetasonate
سينا داروافشانه اي - کرومولين سديم - 1mg/doseايرانCromolex
سينا داروافشانه اي - ليدوکائين - 10mg/ DoseايرانLidocain S.D
سينا داروافشانه اي - سالبوتامول - 100mcg/dose (200 doses)ايرانVentalex
سينا دارواسپري بيني - بکلومتازون - 50mcg/doseايرانBeclorhin
سينا دارواسپري بيني - کلسيتونين - 100IU/doseايرانNasocalcin
سينا دارواسپري بيني - کلسيتونين - 200IU/doseايرانNasocalcin
سينا دارواسپري بيني - کرومولين سديم - 2% 15mlايرانNasocrom
سينا دارواسپري بيني - دسموپرسين استات - 10mcg/doseايرانDesmex
سينا دارواسپري بيني - فلوتيکازون - 50mcg/doseايرانFluticasone Propionate S.D
سينا دارواسپري بيني - سديم کلرايد - 0.65 %ايرانRinosaltin
سينا داروقطره (چشمي، گوشي، بيني) - دگزامتازون - 0.1 %ايرانDexon