شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
سينا داروقطره چشمي - جنتامايسين - 3mg/mlايرانGentex
سينا داروقطره چشمي - هوماتروپين - 2% 10mlايرانHomydrin
سينا داروقطره چشمي - کتوتيفن - 0.25 %ايرانKetophtalmic
سينا داروقطره چشمي - لاتانوپروست - 50mcg/mlايرانLataprost
سينا داروقطره چشمي - نفازولين آنتازولين - 10mlايرانAnaprivin
سينا داروقطره چشمي - نفازولين - 0.1% 10mlايرانNaprivin
سينا داروقطره چشمي - فنيل افرين - 5% 10mlايرانNeophrin
سينا داروقطره چشمي - فنيل افرين زينک - 10mlايران
سينا داروقطره چشمي - پيلوکارپين - 1% 10mlايرانGlaupin
سينا داروقطره چشمي - پيلوکارپين - 2% 10mlايرانGlaupin
سينا داروقطره چشمي - پيلوکارپين - 4% (As Hcl)ايرانGlaupin
سينا داروقطره چشمي - پلي وينيل الکل - 1.4% 10MLايرانSina Tears
سينا داروقطره چشمي - پردنيزولون استات ميکروفاين - 1 %ايرانPrecord
سينا داروقطره چشمي - سديم کلرايد - 5% 10mlايرانNatrisalt
سينا داروقطره چشمي - سولفاستاميد سديم - 10 %ايرانBactimide
سينا داروقطره چشمي - سولفاستاميد سديم - 20 %ايرانBactimide
سينا داروقطره چشمي - تتراکائين - 0.5 %ايرانAnestocaine
سينا داروقطره چشمي - تيمولول مالئات - 0.5% 5mlايرانOptimol
سينا داروقطره چشمي - تري فلورايدين - 1 %ايرانVirocid
سينا داروقطره چشمي - تروپيکاميد - 0.5% 10MLايرانMydrax
سينا داروقطره چشمي - تروپيکاميد - 1% 10MLايرانMydrax
سينا داروقطره گوش - پلي ميکسين ان اچ - -ايرانMyxacort
سينا داروقطره بيني - نفازولين - 0.05% 10mlايرانRinozolin
سينا داروقطره بيني - فنيل افرين - 0.25% 10mlايرانNasophrine
سينا داروقطره بيني - فنيل افرين - 0.5% 10mlايرانNasophrine
سينا داروقطره بيني - سديم کلرايد - 0.65% 20mlايرانNatrisalt
سينا داروپماد موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %ايرانFluocinolone Acetonide SD
سينا داروپماد موضعي - هيدروکورتيزون استات - 1 %ايرانCortinil
سينا داروپماد موضعي - ليدوکائين اچ - 5%+ 0.5%ايرانLidocain - H S.D
سينا داروپماد موضعي - منتول سالسيلات - -ايرانMenthol Salicylate S.D