شنبه 25 آبان 1398    |    Friday, November 15, 2019

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
داروسازي خوارزميمحلول موضعي - پوويدون آيودون ( بتادين ) - 250ml Green 10%ايران
داروسازي خوارزميمحلول خوراکي - استامينوفن - 120mg/5mlايران
سينا داروآمپول - آمينوفيلين - 25mg/ml 10MLايرانTeolin
سينا داروآمپول - بتامتازون - 4mg/mlايرانBetamethasone as disodium phosphate - S.D
سينا داروآمپول - بتامتازون ال آ - 3mg/ml 1MLايرانBetamethasone L.A - S.D
سينا داروآمپول - کلسيم گلوکونات - 10% 10MLايرانCaitrex
سينا داروآمپول - دگزامتازون - 4mg/ml 2MLايران
سينا داروآمپول - متوکاربامول - 100mg/ml 10MLايرانRelaxin
سينا داروآمپول - رانيتيدين - 50mg/2mlايرانRanijectin
سينا داروآمپول - تريامسينولون استونايد - 40mg/ml 1MLايرانTriamcinolone Acetonide S.D
سينا داروشربت - دکسترومتورفان پي - 60mlايرانSorfex
سينا داروشربت - پدياتريک گريپ (سرماخوردگي اطفال ) - 60mlايرانBebenalgin
سينا داروشربت - پرومتازين - 5mg/5ml 60MLايرانHistinil
سينا دارواسپري دهاني - بکلومتازون - 50mcg/doseايرانClenil
سينا دارواسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/doseايرانClenil Forte
سينا دارواسپري دهاني - بکلومتازون - 250mcg/doseايرانClenil Jet
سينا دارواسپري دهاني - سالبوتامول/بکلومتازون ديپروپيونات - -ايرانClenil Compositum
سينا دارواسپري دهاني - سالمترول - 25mcg/doseايرانSalmex
سينا داروقطره چشمي - اشک مصنوعي - -ايرانTearlose
سينا داروقطره چشمي - آتروپين - 0.5 %ايرانAtrine
سينا داروقطره چشمي - آتروپين - 1% 10mlايرانAtrine
سينا داروقطره چشمي - بتامتازون - 5 mlايرانBetasonate
سينا داروقطره چشمي - بتاکسولول - 0.5% 10mlايرانBetaxol
سينا داروقطره چشمي - کلرامفنيکل - 0.5 %ايرانChlobiotic
سينا داروقطره چشمي - سيپروفلوکساسين - 0.3 %ايرانCiplex
سينا داروقطره چشمي - کرومولين سديم - 2% 5mlايرانVisocrom
سينا داروقطره چشمي - ديکلوفناک سديم - 0.1 %ايرانDicloptin
سينا داروقطره چشمي - درزولاميد - 2 %ايرانDorzamid
سينا داروقطره چشمي - درزولاميد/تيمولول - -ايرانDorzolamide / Timolol S.D
سينا داروقطره چشمي - فلورومتولون - 0.1 %ايرانFluocort