پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020

تعداد موارد یافت شده : 5703
تولید کنندهداروملیتنام تجاری
عماد درمان پارسشربت - دکسترومتورفان پي - 60mlايران
عماد درمان پارسشربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60mlايران
عماد درمان پارسشربت - اکسپکتورانت - 60mlايرانExpectorant-Emad
عماد درمان پارسشربت - اکسپکتورانت کدئين - 60mlايران
عماد درمان پارسشربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60MLايرانGuaifenesin-Emad
عماد درمان پارسشربت - پزدوافدرين ( سودوافدرين ) - 30mg/5ml 60MLايرانPseudoephedrine-Emad
عماد درمان پارسشربت - تئوفيلين جي - 120mlايرانTheophyline G-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - بتامتازون - 15grايرانBetamethasone-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - کلوبتازول پروپيونات - 0.05 %ايرانClobetasol-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - کلوبتازول پروپيونات - 0.05% 100grايرانClobetasol-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %ايرانFlucinolone-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - هيدروکورتيزون استات - 1 %ايرانHydrocortisone-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - موپيروسين - 2 %ايرانMupirocin-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - تريامسينولون استونايد - 0.1% 15gايرانTriamcinolone-Emad
عماد درمان پارسپماد موضعي - تريامسينولون ان ان - -ايرانTriamcinolone N.N -Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - بتامتازون - 15grايرانBetamethasone-Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - کلوبتازول پروپيونات - 0.05 %ايرانClobetasol-Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - کلوتريمازول - 1 %ايرانClotrimazole-Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - کلوتريمازول/بتامتازون - -ايرانClotrimazole/Betamethasone-Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - فلوسينولون استونايد - 0.25 %ايرانFlucinolone-Emad
عماد درمان پارسکرم موضعي - هيدروکورتيزون استات - 1 %ايرانHydrocortisone-Emad
عماد درمان پارسکرم واژينال - کلوتريمازول - 1 %ايرانClotrimazole-Emad
عماد درمان پارسکرم واژينال - تريپل سولفا - -ايرانTriple sulfa-Emad
عماد درمان پارسالگزير - ديفن هيدرامين - 12.5mg/5mlايرانDiphenhydramine-Emad
عماد درمان پارسسوسپانسيون - استامينوفن - 120mg/5mlايرانAcetaminophen-Emad
عماد درمان پارسسوسپانسيون - ايبوپروفن - 100mg/5mlايران
داروسازي ميناقرص - آدالت کلد (سرماخوردگي بزرگسال) - 325mgايرانMinacold
داروسازي ميناقرص - آلومينيوم ام جي - 200mgايران
داروسازي ميناشربت - پيپرازين هگزاهيدرات - 750mg/5mlايرانMinaperazine
داروسازي ميناشربت - تيميان - 120mlايران