دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019

عنوان مقاله خلاصه مقاله
نویسنده مترجم
از تاریخ / / تا تاریخ / /
مرتب شود بر اساس تعداد خبر در هر صفحه


موارد یافت شده: 114

نتيجه نشان مي دهد که کيفيت راديوداروي تالوس کلرايد ( تاليم201) توليد شده از نظر خلوص راديوهسته اي، خلوص راديو شيميايي، فعاليت ويژه، و دقت توزيع راديودارو در ويالها، در حد استانداردهاي BP و EPمي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1647
نام فرستنده : -اين مطالعه جهت بررسي عصاره گياهي با ترکيبي از گياهان شيرين بيان، ژرانيوم، سماق و بادرنجبويه وقتي که به صورت يک ژل تهيه گرديده و پنج بار در روز بر ضايعه استعمال گردد، انجام شد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1659
نام فرستنده : -گسترش سويه هاي با مقاومت چند دارويي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس يک مشکل عمده در بسياري از قسمتهاي دنيا بخصوص در کشورهاي با درآمد کم مي باشد . استفاده از روشهاي استاندارد جهت بررسي حساسيت دارويي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس بسيار وقت گير است . در اين مطالعه ما از روش آلامار بلو (روش رنگ سنجي ) به عنوان يک روش سريع و ارزان قيمت جهت تعيين سويه هاي با مقاومت چند دارويي مايکوباکتريوم توبرکلوزيس (مقاوم به ريفامپين و ايزونيازيد) استفاده نموديم. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1607
نام فرستنده : -تريگونلين يك تركيب آلكالوئيدي است كه داراي نقش هورموني در گياهان مي باشد. اين متابوليت از طريق متيلاسيون اسيد نيكوتنيك گياه ساخته مي شود و در بسياري از گونه هاي گياهي از جمله قهوه، شنبليله، سويا، نخود، يونجه و غيره شناسايي شده است. اين آلكالوئيد داراي خواص دارويي مهمي نظير ضدسرطان، ضد ميگرن، ضدعفوني كنندگي، پايين آورندگي چربي خون و ضد ديابت مي باشد. مطالعات نشان داده است كه تريگونلين با اثر بازدارندگي بر فعاليت آنزيم هاي اصلي متابوليسم گلوكز، باعث كاهش سطح گلوكز خون مي شود. بر اين اساس متابوليت تريگونلين مي تواند موجب توليد دارويي جديد براي كنترل و درمان ديابت شود. تريگونلين در مكانيسم بسته شدن برگ ها در شب براي برخي از گياهان (شب خسب)، در پاسخ به تنش هاي اكسيداتيو، تنظيم فشار اسمزي در واكنش به تنش شوري و خشكي، تنظيم توقف چرخه سلولي گياه در مرحله G2 و بيان ژن هاي محرك توليد گره در ريشه لگوم ها طي فرآيند كلون سازي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1850
نام فرستنده : -بسياري از سرطانها در طي درمان با داروهاي شيمي درماني نسبت به اثرات درماني داروي مصرفي، مقاوم مي شوند. در اين مقاله مروري، مكانيسم هاي سلولي مقاومت دارويي و نيز خانواده بزرگ پروتئين هاي ناقل غشايي دخيل در مقاومت دارويي، به اختصار توضيح داده مي شوند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1927
نام فرستنده : -در اين مطالعه 148 خانم بارداري که انديکاسيون سقط درماني در 3 ماهه اول را داشتند، در 2 گروه با تعداد مساوي که از نظر سن بارداري، پاريتي و ديلاتاسيون سرويکس در ابتداي مطالعه، مشابه بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1048
نام فرستنده : -تيفليت عارضه اي در دستگاه گوارش و روده است كه در اثر نوتروپني شديد و طولاني ايجاد مي شود. بيماري غالباً در بيماران لوسمي كه شيمي درماني هاي قوي دريافت كرده اند و يا ساير تومرها با شيمي درماني گروه تاكسان ايجاد مي شود. اين عارضه با تب، نوتروپني، درد عمومي شكم، به خصوص ربع تحتاني راست و احتمالاً توده شكمي در اين ناحيه همراه است. اين عارضه با مرگ و مير نسبتاً بالايي همراه است، لذا تشخيص و درمان به موقع آن اهميت ويژه اي دارد. در اين مقاله يك مورد تيفليت بلافاصله پس از پايان شيمي درماني تومور سمينوم بيضه گزارش مي شود. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1630
نام فرستنده : -افزايش شيوع عفونت هاي قارچي مهاجم طي دو دهه گذشته از طرفي و تعداد محدود دارو هاي ضد قارچي موثر براي درمان آن ها از طرف ديگر، نياز به كشف داروهاي جديد را تشديد مي كند. امروزه داروهاي موجود سبب افزايش مقاومت شده اند. هدف اين بررسي اثر داروهاي ضد قارچي جديد از مشتقات ايميدازول با روش رنگ سنجي در مقايسه با روش ميكرو دايلوشن (Micro Dillution) مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1386
نام فرستنده : -بيماري ديابت شايعترين بيماري متابوليسم کربوهيدراتهاست که بهعلت نقص در ترشح انسولين توسط پانکراس و يا نقص در عملکرد گيرندههاي انسوليني و يا هر دو ايجاد ميگردد. در پژوهش کنوني به بررسي نقش تستوسترون در مقاومت سلولهاي بتاي پانکراس در مقابل استرپتوزوتوسين پرداخته شد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1039
نام فرستنده : -ديسمنوره اوليه يا قاعدگي دردناك در غياب بيماري هاي مشخص لگني، يکي از شايع ترين شکايات در طب زنان مي باشد. هدف کلي اين تحقيق بررسي اثر تمرين ايزومتريک بر ديسمنوره اوليه مي باشد. ادامه مقاله ...
تعداد بازدید : 1451
نام فرستنده : -