چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (داروسازي باليني)

منبع : تعداد سوالات :


      اين رشته تخصصي يکي از رشته‌هاي نوپا در کشور ما مي‌باشد که با توجه به ماهيت باليني اين گرايش، دوره آموزش آن به صورت دوره‌ تخصصي باليني مشابه دستياران تخصصي رشته پزشکي طراحي گرديده است. البته بر خلاف دوره‌هاي دستياري پزشکي، دستياران داروسازي باليني مي‌بايست يک سري دروس مرتبط با پزشکي نظيرفيزيوپاتولوژي، فارماکواپيدميولوژي، سم‌شناسي باليني، فارماکوکينتيک باليني و... رادر قالب يک دوره 5/1 تا 2 ساله پيش از حضور در بخش‌هاي باليني مراکز بيمارستاني بگذرانند. هدف اين دوره‌تخصصي تربيت متخصصين‌ مسلح به اطلاعات کاربردي داروها که مهارت لازم براي ارائه خدمات و مراقبت‌هاي دارويي(Pharmaceutical care) در مراکز بيمارستاني و بخش‌هاي باليني را دارا هستند، مي‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين دوره مشاوراني مطمئن براي پزشکان و اعضاي تيم درمان و نيز بيماران مي‌باشند.
      دستياران اين دوره تخصصي مهارت‌هاي لازم براي برقراري ارتباط موثر با بيمار و تيم درمان، پايش اثرات و عوارض داروها در بيماران، شناخت تداخلات رايج و مهم دارويي شامل تداخلات دارو دارو، دارو غذا و داروبيماري، راه‌هاي پيشگيري يا کنترل آنها و همچنين روش‌هاي تنظيم دوزهاي مناسب دارويي را در طول دوره تحصيل خود کسب مي‌نمايند.

دانشکده داروسازي دانشگاه شهيد بهشتي

دانشکده داروسازي دانشگاه تهران
دانشکده هاي داراي اين گرايش : 

دانشکده داروسازي شيراز

دانشکده داروسازي دانشگاه تبريز

 

 
 
 
 
 
 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.