چهارشنبه 2 مرداد 1398    |    Wednesday, July 24, 2019
سوالات چهارگزینه ای (سم شناسي)

منبع : تعداد سوالات :


علم مطالعه اثرات منفي مواد شيميايي بر موجودات زنده است. در عين حال سم‌شناسي را علم شناخت سم‌ها و نحوه مبارزه با آنها دانسته اند.يکي از مهمترين عوامل در سمي بودن يک ماده دوز آن است زيرا که بيشتر مواد در شرايطي مي‌توانند سمي باشند. اين رشته تخصصي از جمله دوره‌هاي تخصصي منجر به مدرکPh.D مي‌باشد که علاوه بر فارغ‌التحصيلان داروسازي،‌ فارغ ‌التحصيلان دوره‌هاي کارشناسي ارشدسم‌شناسي نيز مي‌توانند در آن ادامه تحصيل دهند. دانشجويان در اين دوره ضمن آشنايي با عناصر و ترکيبات سمي غير دارويي که بشر امروزي در خطر بالقوه ويا بالفعل تماس با آنها قرار دارد، با مسموميت‌هاي ناشي از ترکيبات دارويي نيز آشنا مي‌گردند. علايم ناشي از تماس ترکيبات سمي و يا دوزهاي بالاي ترکيبات دارويي که مي‌توانند توسط بيماران يا افراد غير بيمار به عمد و يا سهواً مصرف شوند و روش‌هاي سم‌زدايي ودرمان حمايتي يا علامتي اين نوع مسموميت‌ها از جمله دانش و مهارت‌هايي است که دراين دوره تخصصي به دستياران آموزش داده مي‌شود.
     
افزون بر اين‌ها، دستياران اين دوره تخصصي با روش‌هاي رايج آزمايشاتIn vivo وIn vitro جهت ارزيابي اثرات وعوارض سمي آنها در سطح سلولي و اندام‌ها، که از جمله مراحل بسيار مهم در مطالعات فارماکولوژيک پيش از ورود دارو به عرصه‌هاي کارآزمايي‌هاي باليني(Clinical Trials) مي‌باشند،‌ آشنا مي‌شوند.

دانشکده هاي داراي اين گرايش :
 
 
 
 
 
 

ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ Ph.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﻱ (ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-94) ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ، ﻫﻢﺁﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥPh.D ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺍﺯ 25 ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﺎ 5 ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺳﺎﻝ 1393 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻱ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1 ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﺯﻣﻮﻥ، ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 1393 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ «ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ Ph.D» ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.